Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-09-02

Kartläggning av cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Det är att initiera och följa forskning för att få ett underlag när det gäller cykelhjälmsanvändandet hos barn i olika åldrar.

Bakgrund
1990 trädde konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen, i kraft i 20 stater, däribland Sverige. Konventionen är ett juridiskt bindande dokument. Barnkonventionen innehåller 13 paragrafer och 54 artiklar och är inriktat på det enskilda barnet, individen. Barn= alla barn och ungdomar i åldern 0- 18 år. 23% av den svenska befolkningen är barn.

FN:s barnkonvention och Trafikpolitiska målen har ett gemensamt. De sätter barnet i främsta rummet.

Enligt ett av de trafikpolitiska målen skall säkerheten ökas så att risken för de oskyddade trafikanterna att dödas eller skadas minskas. Här ska barnens problem särskilt beaktas.

September 1998 antog Vägverket ett inriktningsdokument där det fastslås att barnens bästa ska komma i främsta rummet inom av samtliga av Vägverkets verksamhetsområden. Barns förmåga att röra sig är relaterat till deras utveckling och behov av fri rörlighet. Vägtransportsystemet ska vara en resurs och inte utgöra ett hinder för detta.

Barn är den grupp oskyddade trafikanter som löper störst olycksrisk i trafiken.
Det är viktigt att vi initierar och följer utvecklingsarbete för att kunna verka för god skyddsutrustning för barn.

Arbete
Arbetet skall bestå av att:

Tillsammans med Vägverket ta fram modell för arbetet.
Genomföra en studie enligt den framtagna modellen.
Ta del av tidigare gjorda arbeten i samma tema.
Sammanställa, utvärdera och analysera materialet till en slutrapport.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.