Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-05

Ytreduktionsstudier för sinterstål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sinterstål tillverkas genom pressning och sintring av legerade järnpulver. Järnpulver framställs i huvudsak genom vattenatomisering följt av glödgning för att avlägsna större delen av ytoxider från atomiseringen.
På senare tid har nya material utvecklats med högre kromhalt i ingående pulver. Ytoxidernas inverkan på sintringsprocessen och materialegenskaperna har därför fått en större betydelse än tidigare.
Vid kompetenscentret BRIIE* pågår ett doktorandarbete att datorsimulera gastransport och reduktion av oxider i porösa material. Eftersom den öppna litteraturen innehåller få publikationer med experimentella resultat över oxidreduktion vid sintring av legerade järnpulver, har ett examensarbete formulerats för att mäta hur snabbt oxidreduktionen sker i denna typ av material.

Beskrivning och målsättning
Examensarbetet kommer i huvudsak att innebära experimentella studier av reduktion av ytoxider på ett kommersiellt sinterstålspulver (Astaloy CrM). I projektplanen ingår studier av oxidreduktion av pulverbäddar med olika tjocklek och pressade kutsar av metallpulver. I första hand studeras reduktionsförloppets kinetik genom mätningar av viktsförlust eller mängd bildad vattenånga som funktion av tiden.
I huvudsak kommer reduktionen att studeras i vätgasmiljö, men även dess inverkan av närvarande kol kan bli aktuell.
Det experimentella arbetet kommer att utföras på Avdelningen för Metallurgi, KTH, med tillgång till avancerad och ändamålsenlig utrustning. Ditt arbete handleds med hjälp av den samlade kompetens som finns inom området på Institutet för Metallforskning och KTH.

Genom grundläggande studier av reduktionsförloppet är målsättningen följande:
Kartläggning av reduktionsförloppet (Fe3O4 -> Fe, FeCr2O4 -> Fe + Cr2O3, Cr2O3 -> Cr) med avseende på tid-temperatur.
Data över ytreduktionshastigheten vid studier av tunna pulverbäddar.
Hastighetsbegränsande mekanismer för ytreduktionen av kompakterade kutsar.

Tillgång till experimentell utrustning
Termogravimetri
Vertikal rörugn (Al2O3- och/eller kvartsrör)
Gasfuktare (1-10.000 ppm)
Gaskromatograf för H2O och infrarödspektrometer för CO/CO2/CH4/H2O-mätning

Deltagande företag: Höganäs AB
*BRIIE ar en förkortning för Brinell Centre for Inorganic Interfacial Engineering och består av forskare och doktorander från Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Ytkemiska Institutet, Ångströmlaboratoriet i Uppsala och Institutet för Metallforskning samt representanter från Sandvik Coromant, Seco Tools, Atlas Copco Secoroc, Erasteel och Höganäs.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.