Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-11-11

Analys av avluftningskonstruktion med CFD

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bloddialys är den vanligaste behandlingsformen vid njursvikt. Behandlingen utförs med hjälp av ett dialysmembran i en s.k. dialysator, där blodet pumpas förbi på ena sidan om membranet och dialysvätska på den andra. Man minskar därvid mängden slaggprodukter i kroppen, återställer salt- och syra/bas-jämvikt samt tar bort överskottsvatten. Hela processen styrs och övervakas av en dialysmaskin vid normalt tre behandlingstillfällen á 4 5 timmar.

Gambro har ett antal baskonstruktioner i dialysmaskinerna som flyttas över och används i nya produkter. Vi vill öka kunnandet kring dessa konstruktioner för att kunna nå andra mål som t.ex. lägre tillverkningskostnad, mindre geometrisk volym, större kapacitet, etc, genom känslighetsanalyser och optimeringar. För detta använder både teoretiska verktyg och praktiska tester.

Det är av stor vikt att dialysvätskan avgasas på ett tillfredställande sätt. Dagens konstruktion består av en restriktor, ett expansionskärl, pump och ett avluftningskärl. En alternativ (befintlig) konstruktion finns även.

Målet med exjobbet är att analysera och jämföra båda avluftningskärlen med CFD (Computational Fluid Dynamics) och få fram absoluta värden på lämpliga kapacitetsstorheter. Hur dessa varierar med t.ex. geometriska indata är också av stor intresse och därför bör en känslighetsanalys utföras. Vidare bör praktiska tester utföras för att bekräfta analysen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.