Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-20

Marknadsföring av ett nytt fossilfritt bränsle – bio-DME

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: DME står för Dimetyleter. DME kan tillverkas av biomassa, naturgas och kol. Företaget Chemrec kommer från sommaren 2010 att producera 4 ton bio-DME per dag i Piteå. I ett senare steg kan 100 ton per dygn produceras. Råvaran kommer att vara s k svartlut som är en biprodukt vid tillverkning av pappersmassa vid pappersmassefabriken i Piteå. Volvo kommer att ta fram 14 lastbilar som ska gå på DME och Preem kommer att hantera DME och bygga fyra tankstationer, en i Piteå, en i Göteborg, en i Jönköping och en i Stockholm.
En betydligt större produktionsanläggning för bio-DME planeras i Örnsköldsvik. Om den blir verklighet kommer stora mängder DME att föras ut på den svenska marknaden.
DME är ett utmärkt bränsle för dieselmotorer, förbränningsmässigt t o m bättre än vanlig diesel. Även utsläppsvärdena är mycket bra. Utsläppen av koldioxid kan anses vara nästan noll eftersom bio-DME är en del av kretsloppet.
DME kan hanteras på samma sätt som gasol d v s DME är i flytande form i ett tryckkärl men används i gasform efter förgasning.
Volvo, Chemrec och flera andra företag räknar med att DME kommer att vara ett viktigt och miljövänligt bränsle för dieselmotorer. DME kan inte blandas med diesel och en DME-dieselmotor kan inte köras på diesel.

Uppgifter: Eftersom fordonen bara kommer att kunna köras på DME måste man planera körningarna noga så att fordonen alltid kan tanka DME. I början kommer det bara att finnas fyra tankningsstationer och en begränsad mängd DME tillgänglig. En marknadsföring av DME måste göras på ett balanserat sätt. Dessutom finns redan ett antal konkurrerande bränslen som bemötas på ett bra sätt så att DME: s fördelar tas tillvara. Shell, Statoil, E.ON, Preem och Neste säljer gasol i bulk till industrin i Sverige. Dessa företag räknar med att den utrustning som finns kan användas även för DME. Det gäller t ex tankbilar, cisterner för förvaring, förångare o s v.
DME kan även användas som ersättning för gasol eller blandas med gasol. Det bör också belysas hur dessa möjligheter utnyttjas på bästa sätt.


Sammanfattning: En plan för marknadsföring av bio-DME ska tas fram. Planen ska ta hänsyn till intressen från fordonstillverkare, skogsindustrin, gasolföretag och myndigheter. Konkurrenssituationen mot andra icke-fossilbaserade och fossilbaserade bränslen bör behandlas. Pris- och skattesituationen för de olika bränslena behöver kartläggas, liksom de sannolika mängderna producerad bio-DME och vilka marknadsandelar bio-DME skulle kunna ta på drivmedelsmarknaden. Planen bör även omfatta en bedömning av vilka investeringar som behöver göras i infrastruktur t ex tankstationer. Även DME:s möjligheter som bränsle för industrin ska belysas.

Låter det intressant? Hör av dig i så fall till Erik Wasell, Gasföreningen, 0706 80 35 75 eller Johan Zettergren, Shell 0703 28 86 95.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.