Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-09

Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning innebär att stora mängder muddermassor årligen måste hanteras runt Östersjön. Eftersom utsläpp från industrier och hamnverksamhet under årens lopp har förorenat stora volymer av Östersjöns sediment är muddermassorna ofta starkt förorenade. En utmaning är att hantera dessa muddermassor (rena och förorenade) på ett hållbart sätt. Tre huvudalternativ för allokering av muddermassor är kvittblivning på land, tippning till havs och nyttiggörande. Med nyttiggörande avses här att massorna stabiliseras och solidifieras i syfte att tillskapa en immobilisering av farliga ämnen. När lämplig hanteringsmetod för muddermassor ska väjas måste beslutsfattaren ta hänsyn till en rad olika kriterier, både ekonomiska, sociala och ekologiska. Kriterierna bör anta ett livscykelperspektiv. Idag saknas denna kunskap om vilka kriterier som bör vägas in för att kunna ta ett hållbart beslut när det gäller hantering av muddermassor.

Detta examensarbete utformas inom ramen för ett stort internationellt projekt som sker i samverkan mellan Statens Geotekniska Institute, Luleå Tekniska Universitet, Lappeenranta University of Technology, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, och Technical University of Hamburg-Harburg och flertalet hamnar runt Östersjön.

Syfte
Examensarbete syftar till att utifrån ett nationellt perspektiv, undersöka vilka kriterier eller aspekter som bör ligga till grund för att kunna ta ett långsiktigt hållbart beslut (dvs ekonomiska, sociala och ekologiska) när det gäller hantering av förorenade sediment.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Föreslagen metod för inventeringen är intervjustudier (Stakeholder Opinon Assessment (SOA).

Förväntat resultat
Arbetet förväntas ligga till grund för utvecklande av hållbara beslutsstöd vid hantering av förorenade sediment.

Tidsplan
Omfattningen på exjobbet är 20 veckor, projektet kan påbörjas i maj 2010.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.