Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-11

Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund/problemställning
Expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning innebär att stora mängder muddermassor årligen måste hanteras runt Östersjön. Eftersom utsläpp från industrier och hamnverksamhet under årens lopp har förorenat stora volymer av Östersjöns sediment är muddermassorna ofta starkt förorenade. En utmaning är att hantera dessa muddermassor (rena och förorenade) på ett hållbart sätt. Tre huvudalternativ för allokering av muddermassor är kvittblivning på land, tippning till havs och nyttiggörande. Med nyttiggörande avses här att massorna stabiliseras och solidifieras i syfte att tillskapa en immobilisering av farliga ämnen.

Ett beslut om hantering av förorenade sediment bör tas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Idag fattas dessa beslut dock utifrån begränsad kunskap om hälsa och sociala aspekter. En antagande är att verktyg för hälsa och sociala aspekter i stor utsträckning saknas i hållbarhetsbedömningar för hantering av förorenade sediment.

Examensarbetet sker inom ramen för ett stor internationellt projekt som sker i samverkan mellan Statens Geotekniska Institute, Luleå Tekniska Universitet, Lappeenranta University of Technology, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, och Technical University of Hamburg-Harburg och flertalet hamnar runt Östersjön.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att utveckla bedömningen och analysen av hälsa och sociala aspekter i tillståndsansökningar och hållbarhetsbedömningar för muddring och hantering av förorenade massor.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Förväntat resultat
Examensarbetet förväntas utveckla metoderna för framtida bedömningar av betydande samhällssociala problem och därmed tjäna som underlag för beslutsfattande i samband med hantering av muddermassor.

Tidsplan
Omfattningen på exjobbet är 20 veckor, projektet kan påbörjas i maj 2010.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.