Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-11

Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning innebär att stora mängder muddermassor årligen måste hanteras runt Östersjön. Eftersom utsläpp från industrier och hamnverksamhet under årens lopp har förorenat stora volymer av Östersjöns sediment är muddermassorna ofta starkt förorenade. En utmaning är att hantera dessa muddermassor (rena och förorenade) på ett hållbart sätt. Tre huvudalternativ för allokering av muddermassor är kvittblivning på land, tippning till havs och nyttiggörande. Med nyttiggörande avses här att massorna stabiliseras och solidifieras i syfte att tillskapa en immobilisering av farliga ämnen.

Idag fattas beslut om muddring och hantering av förorenade sediment främst utifrån ett nationellt perspektiv. Övergripande kunskap saknas i stor utsträckning hur policy, lagstiftning och mål skiljer sig mellan olika länder och regioner inom EU. Detta är ett problem eftersom beslut om hantering av förorenade sediment i framtiden förväntas att inkluderas i EU policys och strategier och/eller i regionala strategier inom tex HELCOM och OSPAR.

Examensarbetet sker inom ramen för ett stor internationellt projekt som sker i samverkan mellan Statens Geotekniska Institute, Luleå Tekniska Universitet, Lappeenranta University of Technology, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, och Technical University of Hamburg-Harburg och flertalet hamnar runt Östersjön.

Syfte
Syftet med studien är undersöka Nordsk policy, lagstiftning och mål för att identifiera likheter och skillnader i hanteringen av förorenade sediment.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Förväntat resultat
Arbetet förväntas ligga till grund för utvecklande av hållbara beslutsstöd vid hantering av förorenade sediment inom Östersjöregionen och EU.

Tidsplan
Omfattningen på exjobbet är 20 veckor, projektet kan påbörjas i maj 2010.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.