Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-11

Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Problem/frågeställning
Expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning innebär att stora mängder muddermassor årligen måste hanteras runt Östersjön. Eftersom utsläpp från industrier och hamnverksamhet under årens lopp har förorenat stora volymer av Östersjöns sediment är muddermassorna ofta starkt förorenade. En utmaning är att hantera dessa muddermassor (rena och förorenade) på ett hållbart sätt. Tre huvudalternativ för allokering av muddermassor är kvittblivning på land, tippning till havs och nyttiggörande. Med nyttiggörande avses här att massorna stabiliseras och solidifieras i syfte att tillskapa en immobilisering av farliga ämnen.

Idag fattas beslut om muddring och hantering av förorenade sediment främst på lokal nivå i och med tillståndsansökningar. Det saknas kunskap om övergripande policys och handlingsplaner på nationella eller transnationell nivå. För att utveckla övergripande strategier behövs mer kunskap om de nätverk av aktörer som beslutar i frågor angående förorenade sediment.

Examensarbetet sker inom ramen för ett stor internationellt projekt som sker i samverkan mellan Statens Geotekniska Institute, Luleå Tekniska Universitet, Lappeenranta University of Technology, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, och Technical University of Hamburg-Harburg och flertalet hamnar runt Östersjön.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att identifiera det nätverk av aktörer i Östersjöregionen som arbetar och beslutar i frågor som rör förorenade sediment samt att analysera deras policys och handlingsprogram gällande hantering av förorenade sediment.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion.

Förväntat resultat
Examensarbetet förväntas ge input till framtida bedömningar av hälsa och sociala aspekter och tjäna som underlag för hållbara beslut i samband med hantering av muddermassor.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.