Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-03-22

Exjobb förorenade områden-datalagring och presentation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur samlar man enklast befintlig data om förorenade områden och hur lagrar man denna information på bästa sätt?

Bakgrund
Inom Luleå kommun finns ett flertal förorenade områden. I och med kommunens, länsstyrelsens och andra aktörers arbete har kunskapen ökat om var det finns och kan finnas föroreningar. Vissa områden stäcker sig över flera fastigheter medan andra är mycket begränsade. Föroreningarna kan dessutom bestå av många olika ämnen. Information från undersökningar och saneringar lagras för tillfället av många aktörer och materialet finns i olika format. Allt från gis-skikt till databaser.

Vid bygglovprövningar, grävningar i mark t ex vid anläggande av gator och ledningar mm vill man veta om det finns föroreningar. En förorening kan innebära att ett byggprojekt bli avsevärt mycket dyrare att genomföra än vad man räknat med. Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen vill därför ha ett så bra beslutsunderlag som möjligt innan man beslutar om ett projekt ska genomföras.

Miljökontoret är kommunens tillsynsmyndighet vad gäller förorenade områden. Många uppgifter kommer in via rapporter och anmälningar och för att få ett effektivt tillsynsarbete är det viktigt att kunna lagra och synliggöra informationen. . Som tillsynsmyndighet finns också en skyldighet att informera länsstyrelsen om de föroreningar som upptäcks.

Även länsstyrelsen har gjort inventeringar över förorenade områden och har därför också en del material.

Exjobb
Hur samlar man enklast befintlig data om förorenade områden och hur lagrar man denna information på bästa sätt?
Det Luleå kommun vill uppnå är följande:

- De uppgifter som finns om förorenade områden ska samlas på ett och samma ställe
- Uppgifterna om förorenade områden ska kunna nås av flera förvaltningar
- Uppgifterna måste ha någon form av värdering. Man måste kunna bedöma tillförlitlighet. Det måste framgå hur säkra uppgifterna är och vem som har lämnat dessa och när detta har skett osv?
- Information ska vara lätt att lägga in, redigera och komma åt, men man får inte riskera att förlora uppgifter. Det ska framgå hur uppdatering av data kan ske samt ett klargörande om det är en eller flera parter som ska göra detta.
-Uppgifterna om förorening ska om möjligt registreras bara på ett ställe och sedan få genomslag på t ex ett kartskikt. Uppdatering på flera ställen är alltför tidsödande.
- Uppgifterna ska enkelt kunna överföras till länsstyrelsen och ska innehålla alla de uppgifter som krävs för detta. Det ska helst gå att importera information om MIFO-inventering från Länsstyrelsens EBH-stöd.
- Informationen ska helst presenteras på karta och vara sökbar på olika sätt, t ex via fastighet, föroreningstyp eller status
- En anpassning till de program som vi redan idag har är att föredra, dessa är bl a Miljöreda och WebGis.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.