Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-04-29

Uthållig hantering av förorenade sediment i Östersjön - Livscykelanalys av muddringsteknik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Problem/frågeställning
Expansion av hamnverksamhet, igenslamning av hamnbassänger, och landhöjning innebär att stora mängder sediment årligen måste muddras runt Östersjön. På grund av utsläpp från industrier och hamnverksamheter under årens lopp är en del av muddermassorna starkt förorenade. En utmaning är att muddra och hantera muddermassorna (rena och förorenade) på ett hållbart sätt. Muddringen kan ske utifrån två huvudtekniker, mekanisk muddring och hydraulisk muddring, med olika varianter inom respektive huvudteknik. För att kunna avgöra vilken muddringsteknik och vilken hantering av muddermassorna som är mest lämplig i ett enskilt fall behöver man ta hänsyn till en rad olika kriterier, både ekonomiska, sociala och ekologiska. Det kan exempelvis handla om utsläpp av växthusgaser, kostnad för nutida eller framtida åtgärder eller social acceptans. Bedömningen bör göras ur ett livscykelperspektiv för att skapa så optimala lösningar som möjligt och undvika att problem flyttas fram i tiden. I detta projekt genomförs en livscykelanalys för olika teknikval när det gäller muddring av förorenade sediment i Östersjön.

Examensarbetet genomförs inom ramen för ett stort internationellt projekt som sker i samverkan mellan Statens Geotekniska Institute, Luleå Tekniska Universitet, Lappeenranta University of Technology, Coastal Research and Planning Institute of Klaipeda University, och Technical University of Hamburg-Harburg och flertalet hamnar runt Östersjön. Arbetet är lokaliserat till Ecoloop AB och sker i nära samverkan med företagets medarbetare och andra examensarbetare inom det internationella projektet.

Syfte
Examensarbete syftar till att öka kunskapsnivån när det gäller konsekvenser av teknikval för muddring av förorenade sediment.

Metod
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Jämförelsen mellan olika lösningar för muddring görs baserat på metodik för LCA - livscykelanalys.

Förväntat resultat
Arbetet är en viktig del i arbetet med att utveckla projektbaserade, nationella och internationella beslutsstöd för hållbar hantering av förorenade sediment.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.