Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-05-07

TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Tjäle kan ge upphov till problem för vägar, sluttäckningskonstruktioner på deponier etc. Jords termiska egenskaper, porositet, vattenkvot och temperaturen i omgivningen är väl dokumenterade och det finns empiri vad gäller klassning i tjälfarlighetsklasser etc.

Alternativa/innovativa material används idag som konstruktionsmaterial i allt större utsträckning i olika anläggningstekniska applikationer och ersätter jordmaterial i väg- hamnkonstruktioner, vid sluttäcknig av deponier mm. Användningen är ofta utredd ur teknisk synpunkt och miljöegenskaperna utreds för att bedöma materialens lämplighet. Samtidigt saknas det data vad gäller tjälegenskaperna hos dessa material.

För att kunna använda alternativa/innovativa material klimatsmart i olika applikationer erfordras djupare materialkunskap. Detta arbete utförs som ett samverkansprojekt mellan Ecoloop AB och KTH alternativt Luleå tekniska universitet.

Syfte
Syftet med projektet är att utvärdera olika innovativa materials tjälegenskaper och lämplighet i olika anläggningstekniska applikationer.

Metod och tillvägagångssätt
Laboratorieundersökning som är en viktig del i arbetet, utförs på valda alternativa material. Typiska parametervärden tas fram för porositet, vattenkvot, termiska egenskaper etc. Baserat på erhållna värden och övrig erfarenhet för respektive material görs lämplighetsbedömning i olika applikationer. En jämförelse görs med naturliga material och vad det innebär ur materialhanteringssynpunkt.

Följande moment ingår:
• Inventering av alternativa material.
• Laboratorieundersökning (geoteknik, termiska egenskaper).
• Beskrivning av applikationer för valda alternativa material .
• Detaljerade tekniska beskrivningar av applikationer där termiska egenskaperna är av intresse.
• Tjäldjupskalkyl exempelvis i skyddsskiktsapplikation på deponi.
• Analys av alternativa åtgärder.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.