Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-06-21

Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nätverket mot Trafficking/Individuell Människohjälp har fått stöd av Länsstyrelsen i Stockholms Län för att genomföra ett informationsprojekt, kallat Destination: Såld, om prostitution och människohandel. Två personer har under 2010 anställts av Individuell Människohjälp för att inom ramen för en halvtidstjänst resa runt i Västsverige och bedriva opinionsarbete kring prostitution och människohandel, framförallt genom att hålla i föreläsningar och workshops, samt för att samordna själva projektet. Projektet utgår från Individuell Människohjälps kontor vid Järntorget i Göteborg. Målgrupper för projektet är framförallt skolelever, turismutbildningar och allmänheten. Syftet är att sprida kunskaper om prostitution och människohandel, förändra attityder och värderingar och skapa ett ökat engagemang för frågan. Inom projektet bedrivs samarbeten med aktörer så som Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Världskulturmuséet, SENSUS, Stadsmissionen, Nätverket Att Nå Ut, Bergsjöns Bibliotek, Frölunda Kulturhus, Stadsbiblioteket m.m.

Nätverket mot Trafficking är inte en formell organisation utan ett nätverk av individer och organisationer som jobbar mot människohandel. Individuell Människohjälp och Män för Jämställdhet utgör stödorganisationer för nätverket. Fokus ligger framförallt på att jobba förebyggande genom att angripa den efterfrågan som möjliggör prostitution och människohandel. Frågor kring ekonomi, genus, migration och resande, geografi m.m. är utgångspunkten för vårt arbete.

Avtalet med Länsstyrelsen vid Stockholms Län innefattar att Destination: Såld ska utvärderas. Vi söker därför en eller flera studenter som kan utvärdera projektet. Exakt hur utvärderingen ska se ut kommer de inblandade parterna tillsammans att komma överens om. Centralt för utvärderingen bör dock vara att studera om Destination: Såld, när projektet i januari 2011 närmar sig sitt slut, har uppnått sina mål. Har projektet utförts som det var överenskommet? Har de aktiviteter som ska genomföras genomförts? Har kunskaper spridits och attityder och värderingar förändrats? Till detta kan självklart också, om så önskas, en mängd intressanta bredare frågeställningar relateras, av utvärderarens eget intresse. Detta kan gälla allt från förvaltningspolicy till organisationsfrågor, samt den beteendevetenskapligt intressanta frågan om möjligheterna att faktiskt påverka människors attityder och värderingar via denna typ av projekt.

Möjligheterna är många. Denna utvärdering är i alla fall ett gott tillfälle att genomföra ett arbete som kommer att vara av både praktisk nytta för de parter som är involverade i projektet och för framtida liknande projekt, samt bidrar till intressanta inomvetenskapliga diskussioner kring dessa frågor.

För mer info är det bara att höra av sig till oss!

Skicka oss relevant CV och personligt brev!

Projektfolder bifogas.

Den exakta genomförandeperioden beslutas gemensamt, men det skulle vara önskvärt, om än inte obligatoriskt, att viss empiri samlas in under projektet gång.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.