Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-01

Begränsad kemikaliestrategi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Göteborgs universitet har ca 5 000 anställda och 50 000 studenter. Universitetets kärnverksamhet är utbildning och forskning men också samverkan med omgivande samhälle. Göteborgs universitet är en statlig myndighet och 2006 blev hela universitetet miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt EMAS registrerat. Göteborgs universitet har ett miljöledningssystem med miljöpolicy, miljömål och handlingsplan och olika verksamhetsrutiner. Sedan ett par år tillbaka finns också KLARA som är ett kemikaliehanteringssystem där alla universitetets kemikalier ska finnas registrerade.

Examensarbetet handlar om att utifrån en kemikalieinventering arbeta fram en begränsad kemikaliestrategi för Göteborgs universitet. Miljösamordnaren vid Göteborgs universitet har i samråd med Naturvetenskapliga fakulteten tagit fram en lista på 5-10 prioriterade kemikalier som behöver granskas närmare. Dessa kemikalier ska utgöra ett underlag/ingå i kemikaliestrategin.

Examensarbetet inleds med en litteraturstudie där studenten får sätta sig in i kemikaliernas användningsområden och farlighet. Med utgångspunkt från de prioriterade kemikalierna ska studenten sedan inventera hur mycket av respektive kemikalie som används i verksamheten på Naturvetenskapliga fakulteten. En kartläggning av vad man använder kemikalierna till ska också göras samt en studie av hur inköpen hanteras. Inventering och kartläggning kommer att göras främst med hjälp av intervjuer och kemikaliehanteringssystemet KLARA. Studenten ska sedan utreda hur kemikalierna kan fasas ut och om de kan substitueras med andra kemikalier som är bättre för hälsa och miljö (med undantag för de kemikalier som behövs i forskningssyfte). Utifrån ovanstående inventeringar och utredningar ska studenten sedan ta fram ett förslag på en begränsad kemikaliestrategi.

Vi söker en eller två studenter med mycket goda kunskaper i kemi.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.