Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-02

Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
CSR Västsverige är en ideell förening bildad 2008, som består av medlemmar från alla typer av arbetsgivare, offentliga, privata, idéburna – stora som små. Denna kraftsamling, och blandning av olika aktörer, leder till oväntade och spännande möten i olika aktiviteter. Idag har CSR Västsverige 84 medlemmar och tillsammans representerar dessa ca 100 000 anställda. Organisationen driver olika projekt som bidrar till en mer hållbar utveckling för människor och miljö, lokalt och globalt.

Bakgrund: Ett av de initiativ som tagits av CSR Västsverige är Klimatinitiativet. Detta syftar till att skapa en mindre fossilberoende ekonomi och öka konkurrenskraften i Västsverige. Initiativet inkluderar 10 olika utmaningar så som t.ex. energieffektivisering, minskade koldioxidutsläpp, minskad pappersförbrukning eller att ta fram en åtgärdsplan. Företag, organisationer, kommuner eller andra arbetsplatser anmäler sig till klimatinitiativets ”upprop” och väljer ut minst tre, av de tio utmaningarna, som de ska arbeta med under kommande år. I utbyte marknadsförs den anmälda arbetsplatsen på CSR Västsveriges hemsida, i annonser, i dagspress mm. I och med detta ökar konkurrenskraften, vilket kan vara en morot för företag att arbeta vidare med dessa frågor.
I november 2010 har initiativet pågått i ca ett år och det har blivit dags för en första uppföljning/utvärdering.

Examensarbetet innebär att undersöka vilka arbetssätt som används och vilka miljömässiga effekter sådana här initiativ/projekt kan ge upphov till för att göra olika typer av arbetsplatser mer engagerade i arbetet med klimatfrågan och så klart minska dess klimatpåverkan. Kanske och förhoppningsvis leder sådana här initiativ till att deltagarna tar utmaningen ett steg längre och vidtar ytterligare miljöförbättrande åtgärder.

Följande frågeställningar är intressanta för examensarbetet:
-Vilken typ av utmaningarna engagerar flest och får störst miljömässiga effekter?
-Har utmaningarna lett till att medlemmarna har vidareutvecklat sitt miljöarbete/ansvarstagande och i så fall hur?

Undersökning görs utifrån analys av uppföljningens resultat. Arbetet innefattar därför även att ta fram det material (t.ex. en enkät/svarsfor) för uppföljning/utvärdering samt att sammanställa och analysera resultaten.
Undersökningen är kvalitativ och kommer inte resultera i exakta siffror för minskad energiförbrukning, minskad pappersanvändning etc. utan snarare ge intressanta likheter och olikheter i hur arbetssätt och mål hos stora respektive små organisationer ser ut.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.