Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-07-09

Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Stockholmregionen förutspås att växa med ett Göteborg under den kommande tjugoårsperioden. För att bygga den infrastruktur som då krävs behövs stora mängder material. Redan i dagsläget omsätts minst 15-20 miljoner ton grus, krossat berg och jordmaterial i Stockholms län varje år och frågan är nu hur det framtida behovet av dessa material ska kunna tillgodoses på ett så bra sätt som möjligt. Hur ska transporter ske så att framkomlighetsproblem och bullerpåverkan undviks? Hur kan klimatpåverkan minimeras? Kan en del av materialbehovet tillgodoses genom ökad återvinning? Hur kan den begränsade markytan utnyttjas så effektivt som möjligt?
Det finns utrymme för minst tre examensarbetare att arbeta tillsammans med oss i dessa viktiga och strategiska frågor och arbetet kan i viss mån inriktas enligt egna önskemål. Resultaten som produceras är efterfrågade och utgör en del i en större satsning för materialförsörjningen i Stockholms län, som drivs av regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting. Examensarbetena genomförs i en stimulerande företagsmiljö på Ecoloop AB och möjligheterna till att knyta kontakter och nätverka under arbetets gång är stora.

Förslag till syfte:

Syftet är att beskriva dagssituationen samt att föreslå och utvärdera möjliga framtidsscenarier när det gäller Stockholms läns materialförsörjning med avseende framför allt på transporter och logistik (examensarbete 1), återvinning (examensarbete 2) eller markanvändning och planering (examensarbete 3).

Metod:

Arbetet utförs i etapperna: problemformulering, inventering och teori, analys och utvärdering samt diskussion. Problemformulering sker utifrån relevant litteratur och gemensamma diskussioner i projektgruppen. För att beskriva dagssituationen inhämtas information genom framför allt intervjuer och studiebesök, tillsammans med olika typer av dokumentering. Utvärdering av framtida scenarier sker utifrån kriterier som bestäms gemensamt i projektgruppen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.