Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-02

Examensarbete på E.ON - En utvärdering av IT-säkerhetsincidenter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Informationssystem är idag en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv verksamhet av någon storlek. I större organisationer finns idag hundratals eller tusentals informationssystem. Samtidigt som dessa system är till stor nytta utgör också systemen i sig en sårbarhet för verksamheten. Om systemen inte är tillgängliga får detta stora konsekvenser för verksamheten, vanligtvis med stora monetära kostnader eller förlorade inkomster. Än värre är det när systemen blir utsatta för attacker som kan få till följd att verksamhetskritisk information stjäls eller att verksamheten aktivt vandaliseras. En mängd IT-incidenter av olika verkansgrad inträffar idag dagligen i större organisationer. Pga. den stora mängden incidenter är det idag svårt att skaffa sig en bra överblick av alla incidenter och hur alvarliga de är. Än svårare är det att försöka prediktera hur stora kostnader man i framtiden kan räkna med som följd av IT-incidenter.

E.ON är ett av Europas största energi bolag bland annat med kraftproduktion och distribution i Norden. På E.ON samlas idag alla IT-incidenter i en gemensam databas. Här återfinns teknisk information vad som inträffat och hur incidenterna åtgärdats. Till viss utsträckning finns även information om vad incidenterna fått för konsekvenser i verksamheten. Denna information är dock inte formulerad på ett enhetligt och konsekvent sätt. Det är således svårt att uppskatta och kvantifiera vilka och hur stora IT-risker verksamheten utsätter sig för.

Detta examensarbete har tre mål. För det första att ta fram ett klassificeringssystem för incidenttyper med definierade egenskaper så som orsak, konsekvenskategori etc. Utifrån denna Incidentklassning skall en uppskattning av hur stor skadekostnad incidenterna haft. Det finns idag en befintlig beräkningsmodell för detta som behöver valideras och utvecklas. Om det tar lång tid för IT-organisationen att åtgärda incidenter kommer förstås kostnaden för denna incident att öka. Så för att få en större helhetsförståelse för incidentkostnaderna är det andra målet att undersöka och uppskatta hur lång tid det tar att åtgärda olika typer av incidenter. Slutligen är det tredje målet att tillämpa de framtagna resultaten genom att undersöka ett urval av incidenter med avseende på hur systemkonfigurationen såg ut vid incidenten och vad orsaken till incidenten var.

Examensarbetet är ett samarbete mellan Industriella informations- och styrsystem på KTH och Informationssäkerhetsstaben på E.ON. Arbetet utförs primärt hos E.ON i Malmö (eventuellt Upplands Väsby om behov finns). En kortare period spenderas också på KTH i Stockholm.

Ersättning utgår med ett basbelopp på 42400kr
Förväntat startdatum: 20100920
Ansökan (CV och följebrev) skickas till: [email protected]
Senaste ansökningsdag: 20100816


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.