Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-22

Efterpolering av minireningsverk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som arbetar med att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs. Det gäller allt från livsmedelshantering och boendemiljö till miljöfarlig verksamhet. Dessutom övervakar Miljöförvaltningen miljötillståndet i Göteborg och är pådrivande i miljöfrågor, bland annat genom att svara på remisser, ge råd och information.

Uppgift:
Bakgrund: Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt beslutade i slutet av december 2009 om åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt. Syftet med åtgärdsprogrammet är att se till att de miljökvalitetsnormer som föreskrivits uppfylls senast 2015. För vatten förekomster inom Göteborgs Stad innebär detta att God ekologisk status ska ha uppnåtts senast år 2021. God ekologisk status innebär att det inte finns några påtaliga miljöproblem och endast obetydlig avvikelse från opåverkade naturliga förhållanden.
Punkt 33 i åtgärdsprogrammet berör enskilda avlopp. Där anges att vi behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår eller riskerar att inte uppnå, God ekologisk status. Detta ska vara utfört senast i slutet av år 2012. I januari 2011 ska miljönämnden redovisa vilka åtgärder som vidtagits till följd av åtgärdsprogrammet. Enligt Miljöbalkens 5 kap 8 § är Miljönämnden skyldiga att genomföra det som står i åtgärdsprogrammet.
Miljönämnden har ett tillsynsansvar över enskilda avloppsanläggningar. Det innebär att nämnden genom tillsyn ska kontrollera att de enskilda av loppsanläggningarna uppfyller kraven för enskilda avlopp. Om anläggningen bedöms som bristfällig föreläggs fastigheten om förbud mot fortsatt utsläpp. I förbudet får fastighetsägaren två år på sig att söka om tillstånd för, och inrätta, en ny avloppsanläggning.
Miljönämnden ansvarar även för att pröva ansökningar om att få inrätta avloppsanläggning för omhändertagande av spillvatten från WC samt bad-, disk- och tvättvatten. Ungefär 95 % av ansökningarna har föranletts av ett tillsynsärende.
Miljökvalitetsnormerna påverkar nämndens bedömning av vilka krav som ska ställas på reduktion av näringsämnen från en avloppsanläggning.
I Göteborgs Stad finns ca 3300 enskilda avloppsanläggningar, varav ca 170 utgörs av minireningsverk. Man räknar med det ska komma in ca 500 ansökningar under 2011-2014. Åtgärdsprogrammet kommer troligtvis innebära att krav på hög skyddsnivå kommer att ställas i samband med dessa prövningar.
Många kommunala miljönämnder ställer krav på efterpolering (”efterrening”) av utgående spillvatten från minireningsverk, till följd av problem med drift från minireningsverk. Miljönämnden i Göteborg Stad har ännu ingen klar handläggningsrutin för denna fråga.
Examensarbetets syfte är att undersöka behovet av efterpolering och ska således kunna svara på om det alltid bör ställas samma krav på efterpolering eller om det enbart ska vara vid särskilt känsliga recipienter. Om krav endast ska ställas på känsliga recipienter ska examensarbetet innehålla förslag på nya handläggningsrutiner för denna typ av prövning. I förslaget på ny handläggningsrutin ska det ingå vilka krav på robusthet som miljönämnden ska ställa. Även vilka faktorer som är avgörande för om en recipient kräver efterpolering eller inte ska föreslås.
Examensarbetet ska ske genom litteraturstudier samt intervju med sakkunniga inom området. Arbete bör även innehålla en studie över dels hur andra kommuner arbetar med frågan, dels hur andra länder arbetar med frågan.
Om det utifrån litteraturstudier inte går att dra några slutsatser avseende behovet av efterpolering ska examensarbetet syfta till att ta fram en provtagningsstrategi för undersökning av minireningsverkets robusthet.
Du som söker har troligtvis en naturvetenskaplig miljövetarutbildning eller motsvarande. Du har också läst miljörätt och riktat din utbildning mot geovetenskap.
Examensarbetes omfattning motsvarar 30 hp, alternativt är ni två studenter som skriver på 15 hp var.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.