Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-10-27

Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I och med en ökad globalisering ökar komplexiteten för var i världen olika miljöpåverkan uppstår för en producerad vara. Som företag är det många gånger positivt att utreda påverkan av produktkedjan i den egna organisationen. Både för att kunna förbättra och på så sätt effektivisera det egna arbetet och för att kunna vara konkurrenskraftig på en föränderlig marknad.

Water footprint och Ecological footprint är två verktyg som utvecklats för att bedöma en sammanlagd miljöpåverkan, resursförbrukning och andra konsekvenser av att tillverka en vara. Det finns många flödesanalyser av växtnäring gjorda på regional nationell och till viss del på global nivå. Idag finns ingen etablerad metod för att göra ett ”Nutrient footprint” motsvarande water footprint dvs. att koppla effekterna av produktion av en viss vara till miljöpåverkan och resurshushållning med växtnäring.

I tidigare studier har visats att merparten av den ändliga resursen fosfor som används och hanteras i Sverige importeras som foder, gödning till jordbruket eller direkt i form av livsmedel från andra länder. Jordbruks- och livsmedelsindustrin är de delar som omsätter störst delen av dessa flöden. Idag misshushållar samhället med denna växtnäringsresurs och detta orsakar dels miljöproblem i form av övergödning men också att vi fortsätter använda upp de ändliga resurserna vilka vi relativt snart kommer se stor brist på i ett globalt perspektiv.

Problemställning
Det finns idag ett behov av att ur ett företagsperspektiv bedöma hela den miljöpåverkan och effekt på resurshushållning som verksamheter i vår globaliserade värld åstadkommer. Idag synliggörs inte vår växtnäringshanterings och våra produktions- och konsumtionsval, påverkan andra kontinenter. Ett fåtal verktyg kan göra denna typ av bedömning och bedömningen förknippas även med både svårigheter och svagheter.

Syfte
Studiens syfte är att ta fram ett förslag på verktyg för att beräkna ett ”nutrient footprint” och ur ett helhetsperspektiv utreda den fosforanvändning som uppkommer i samband med produktion av livsmedel. Dessutom är avsikten att bedöma konsekvenserna av fosforanvändningen, samt att klarlägga styrkor och svagheter med verktyget.

Metod och utförande
Den metod som tillämpas utgår från tidigare arbete med substansflödesanalys för växtnäring samt metodik från bl a Water footprint. Examensarbetet utförs i samverkan mellan ett livsmedelsföretag, KTH, SLU och Ecoloop.

Följande moment ingår
? Utveckling av metodik för nutrient print
? Beskrivning av nutrient print
? Beskrivning av en varas väg för gällande företag
? Beräkning av fosforhantering och bedömning av påverkan och effekter på resurshushållning
? Analys av kritiska frågeställningar kring metodiken  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.