Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-02

Flödesanalys av spårelement från källa till slam

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Den svenska VA-sektorn har under lång tid haft som målsättning att slam skall kunna spridas som näringsresurs på produktiv mark, och det är även ett delmål i det nationella miljömålet ’God bebyggd miljö’ att: ”senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark”.

I certifieringsarbetet inom REVAQ är målsättningen att år 2025 alla icke-essentiella spårelement ska ha en ackumuleringshastighet i jordbruksmark som är lägre än 0,2 %. För flera spårelement har ackumuleringstakten beräknats eller antagits vara större än 0,2 %. Viss kunskap om dessa spårelements källor finns, men den kvantitativa kunskapen om olika delflödens bidrag till avloppsslammets samlade innehåll är starkt begränsad.

Syfte
Examensarbetet ingår i ett projekt vars huvudsakliga syfte är att skapa en bas för att underlätta kommunernas fortsatta uppströmsarbete med att identifiera och kvantifiera flöden av spårelement.

Examensarbetet syftar till att vidareutveckla och anpassa det Excel-baserade verktyget Source Finder (SoFi - se länkar nedan) till att göra beräkningar med avseende på mindre analyserade spårelement, såsom guld (Au), silver (Ag), vismut (Bi) och antimon (Sb).

Förutsättningar
Omfattningen är 30 hp och arbetet utförs VT 2011. Du bör gå en utbildning med inriktning mot miljö och/eller vatten, t ex civilingenjör eller miljövetare.

Projektet är ett samarbete mellan Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, Norrköping Vatten, Eslövs kommun och CIT Urban Water Management AB.

Ansökan skickas snarast till Frida Pettersson och ska innehålla:
- CV
- kursutdrag

Kontaktperson
Frida Pettersson
Tel: 08-44 277 62
E-mail: [email protected]

Länkar
Verktyget SoFi: www.urbanwater.se > Verksamhet > Resursutnyttjande
Rapport om SoFi: www.urbanwater.se > Publikationer > Urban Waters Rapportserie (2010:1)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.