Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-11-04

Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gartner förutspår att IT-avdelningar kommer öka sin energikostnad två eller tre gånger inom en femårsperiod, vilket även gäller myndigheter.

Kraven på grön IT kommer i framtiden innebära bl.a. högre krav kring energideklaration av levererade IT-tjänster, inom verksamheten miljöcertifierade funktioner, ett miljötänkande hos personalen etc. Detta innebär att även Försäkringskassan måste ta fram policys och riktlinjer för att leva upp till de krav som kommer att ställas från regeringen, media, intresseorganisationer och konsumenter.

Försäkringskassan har under 2010 infört ett miljöledningssystem som innebär ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor inom myndigheten. Den del som åligger IT benämns just Grön IT, och en handlingsplan finns framtagen som speglar de aktiviteter IT avser genomföra per verksamhetsperiod.

För att kvalitetssäkra detta arbete behöver en miljöutredning göras inom IT för att tydligare påvisa områden där förbättringsmöjligheter finns, och förslag om möjliga åtgärder för att lösa ut dessa.

Uppdragsgivare är Försäkringskassans IT-avdelning, IT-produktion.

Uppdragstagare är Examensarbete för en eller två personer med lämplig utbildning.

Syftet med uppdraget är att genomföra en miljöutredning inom Försäkringskassan IT. Resultatet av utredningen ska
• Påvisa områden där förbättringspotential finns
• Ge förslag till förbättringsåtgärder
• Ge underlag till kommande arbete med miljöpolicys etc.

Uppdraget ska resultera i en kartläggning av nuvarande aktiviteter/områden inom Försäkringskassan IT som rör Grön IT.

Exempel på områden att belysa kan vara:
* IT
* Kunder och produkter
* Leverantörskedjan
* Fastigheter (datahallar, kyla, el)
* Personal
* Information (flöden, behandling etc)
* Förslag till åtgärdsområden inom Försäkringskassan IT (främst)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.