Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-15

Databas och modelltillverkning för hantering av mätdata från hybridfordonsbatteriprovning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Introduktion
Hybridisering som medel för energieffektivisering är ett växande område inom fordonsbranschen. En viktig del i ett fordonshybridsystem är batteripacket, vilket består av ett stort antal battericeller med tillhörande elektronik. Provning av batteripack i korrekt miljö är tidskrävande och mycket dyrt. Då det sällan är möjligt ur ett kostnadsperspektiv att ta fram kompletta hybridsystem enbart för provning av batteripack i rätt miljö, hänvisas man idag ofta till laboratoriemätningar. Dessa mätningar utförs vanligen med orealistiska driftprofiler och i alltför konstlad miljö. Med hjälp av en egenutvecklad testutrustning kan Scania utföra battericellprovning i en simulerad hybridfordonsmiljö på ”vanliga” fordon i trafik. Tanken med detta examensarbete är att ta fram en metod för att hantera mätdata insamlad med denna testutrustning.

Mål
Målet med detta arbete är att ta fram modeller för inläsning av och behandling av batteritestdata insamlat med Scanias befintliga testutrustning samt bygga upp en databas där testdata kan sparas på ett lättillgänglig sätt. Detta innebär mycket arbete i MatLab/Simulink och Microsoft Access, därför är vana av dessa program meriterande. En viktig del i arbetet är att dokumentera alla steg i arbetsgången då tanken är att modellerna och databasen ska användas även efter examensarbetet. Detta examensarbete kommer att ingå som en del i ett industridoktorandprojekt på Scania och därför kommer rapporten behöva skrivas på engelska.


Tänkt arbetsinnehåll
• Sätta sig in i databashanteraren Microsoft Access
• Bygga upp en databas i MS Access där provningsrådata enkelt kan läggas till och från vilken önskad information enkelt kan läsas ut
• Gå igenom och förstå specifikationen för testutrustningens dataloggning
• Bygga modeller för inläsning och behandling av data sparat i databasen
• Studera funktionaliteten hos FuzzyLogic-blocket i MatLab
• Ta fram en statistisk databehandlingsmetod med FuzzyLogic-blocket i MatLab
• Rapportskrivning på engelska

Arbetsinnehållet och ordningen kan komma att modifieras något under projektets gång beroende på vad som framkommer under den inledande fasen av examensarbetet


Antal studenter: 1
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor (Motsvarande ett magisterexjobb på 30hp)
Startdatum: Tidigt våren 2011
Lämplig grundutbildning: elektroteknik eller motsvarande

Handledare: Pontus Svens, 08-55351661, [email protected]
Bihandledare: Olle Gelin, 08-55352207, [email protected]

Ansökan märkt ”PU10-107” skickas till [email protected]
Bifoga CV, personligt brev och betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.