Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-21

Ekologiskt hållbar produktion av fisk

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Många studier har pekat på att livsmedelskonsumtionen är av stor vikt för en uthållig samhällsutveckling. Ett livsmedel som debatten under de senaste åren gått het runt är fisk. Livsmedelsverket rekommenderar att vi ska konsumera mer fisk än vad som sker i dagsläget. Samtidigt kommer larmrapporter om utarmade ekosystem och fiske- eller fiskodlingsmetoder som leder till utfiskning av sjöar och hav. I dagsläget är bara en bråkdel av den fisk vi konsumerar i Sverige fiskad eller odlad här. Istället importeras stora mängder. Detta trots att förutsättningarna i Sverige för produktion av fisk i tidigare studier visat sig vara relativt goda. Antingen kan produktionen av fisk ske genom fiske från naturliga bestånd eller genom så kallat vattenbruk, fiskodling. Förmodligen krävs en kombination för att tillgodose behovet av fisk för konsumtion i Sverige. Olika tekniker för fiskodling vid svenska förhållanden är för tillfället under utveckling. En viktig fråga i dagsläget är vilka kriterier som behöver uppfyllas vid fiskodling för att den ska anses ske på ett långsiktigt hållbart sätt.
I Sverige har KRAV-organisationen publicerat ett antal kriterier som krävs för att en fiskodling ska bli kravcertifierad som ekologisk. Dessa kriterier har utvecklats tillsammans med den norska organisationen DEBIO och refereras ofta till som KRAV/DEBIO-kriterier. Det finns samtidigt ett europeiskt regelverk för fiskodling, EU regulation No 770/2009. Det europeiska regelverket skiljer sig i vissa delar från KRAV/DEBIO-kriterierna. Utöver detta finns inom forskningsområdet industriell ekologi en ambition att visa på miljöbelastningen av olika livsmedelsproduktionssystem ur ett holistiskt och globalt livscykelperspektiv. Denna typ av studier ger en ytterligare bild av fiskodlingars miljöbelastning. Idag hämmas utvecklingen inom ekologisk fiskodling av att regelverken är komplexa och att olika kriterier används inom olika bedömningssystem.
Syfte:
Syftet med detta examensarbete är att utifrån befintliga regelverk och ett holistisk livscykelperspektiv föreslå ett antal tydliga och kommunicerbara indikatorer för vad som kan anses vara ett uthålligt vattenbruk, samt att relatera dessa indikatorer till svensk teknikutveckling.
Frågor är exempelvis: vilka styrkor och svagheter finns i det befintliga regelverket? Tas tillräcklig hänsyn till globala effekter ur ett livscykelperspektiv? Hur står sig svensk teknikutveckling i förhållande till dessa regelverk? Hur kan befintliga tekniker för fiskodling utvecklas för att ske på ett mer ekologiskt hållbart sätt? Vilka kriterier bör uppfyllas för att fiskodling ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling?
Metod:
Arbetet genomförs i etapperna problemformulering, inventering och teori, analys och utvärdering, slutsatser och diskussion. I inventeringen ingår såväl litteraturstudie av befintliga regelverk som kontakter med ett antal svenska exempel på vattenbruk där olika teknik används.
Omfattning:
Examensarbetet omfattar en termins heltidsstudier och sker i samarbete mellan företaget Ecoloop och KTH.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.