Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-10

Korrosionsegenskaper hos aluminium i biobränslen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Framtida utmaningar att reducera koldioxidutsläpp har lett till nya krav inom fordonsindustrin. Man förutspår att inom en snar framtid, kommer fordon att behöva framföras med biobränslen och inte minst biobränsleblandningar. Detta ställer krav på flexibilitet hos de material som finns i bränslesystemet. Tidigare undersökningar har visat att frågeställningen är komplex och det finns många varierande parametrar. I den här undersökningen kommer sambandet mellan alkolat korrosion hos aluminium och kopplingen till vattenhalt i etanolbränslen studeras. Alkolat korrosion är en korrosionsmekanism som uppkommer vid höga tryck och temperaturer samt låga vattenhalter. Målsättningen är att fastställa hur de olika parametrarna påverkar mekanismen hos korrosionstypen. Tidigare försök har visat att de nämnda faktorer spelar en betydande roll för denna korrosionsmekanism, vilket stämmer överrens med litteraturen. Vidare undersökningar kommer att fokuseras på att fastställa inom vilka tryck, temperatur och vattenhaltsområden aluminium bör användas i olika etanolbaserade bränslen. Försök kommer också att göras för att utvärdera parametrarna individuellt. Termodynamiska beräkningar kommer att ingå för att studera om det vid specifika tryck och temperaturer sker en fasseparation mellan vatten och etanol. Examensarbetet kommer delvis att beröra delar inom ett större indrustriprojekt där flera olika fordonsföretag, materialleverantörer och bränsleaktörer medverkar.

Målsättning
Målet är att fastställa hur parametrarna tryck, temperatur och vattenhalt påverkar initieringen av alkolat korosion på aluminium i etanol. Den kritiska vattenhalten för ett antal bränslen skall bestämmas och fasseparationen mellan vatten och etanol vid förhöjda tryck och temperaturer studeras.

Upplägg
Projektet består av följande delar;
1. Litteraturstudie (syftar till att kartlägga vad forskningen förstår idag om alkolat korrosion av aluminium i etanolbränslen och fasseparation mellan vatten och etanol.)
2. Exponering av aluminium i etanolbaserade bränslen, (autoklavexponering).
3. Termodynamiska beräkningar för att studera fasseparation mellan vatten och etanol.
3. Analys (Elektrokemisk- och FTIR-karaktärisering), tolkning av resultat, rapportskrivning.

Lön
Swerea KIMAB betalar 50.000 kronor för ett fem månader långt ex-jobb. Hälften av arvodet betalas när den experimentella delen av projektet är klar och resten efter avslutad rapportering.

Kontaktperson
Ingegerd Annergren tel. 08-440 48 42, [email protected]
alt. Annika Talus tel. 08-440 48 38 [email protected]
Avdelning: Korrosion, ytteknik och materialanalys
Sektion: Korrosion och ytteknik


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.