Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-23

Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Avgasefterbehandling har blivit en nyckelfaktor för att möta framtida emissionskrav även i tunga fordon. Ett av huvudspåren för att nå låga emissionsnivåer är katalys. I takt med att lagkraven skärps ställs hårdare krav på katalysatormaterial som kan uppvisa hög prestanda och lång livslängd. Dagens efterbehandlingstekniker medför problem med åldring av katalysatormaterialen orsakad bl.a. av påfrestningar i form av höga temperaturer. Degraderingen kan ske snabbt eller vara en långsam effekt över flera år. Deaktiveringen innebär en reduktion av katalytiskt aktiva säten som leder till minskad aktivitet och/eller selektivitet, vilket innebär ökade emissioner. Djupare kunskap om katalysatorer i efterbehandlingssystem för tunga fordon samt bättre kontroll av deaktiveringsförloppen anses vara en nödvändighet för att kunna optimera systemet för ökad livslängd och för att kunna möta framtida emissionskrav.

Uppdragsbeskrivning
Scania önskar med detta examensarbete fördjupa kunskapen kring termisk åldring av SCR-katalysatorer genom att utveckla ny metodik för karakterisering av materialen. Målet med examensarbetet är att utveckla metoder för utvärdering av katalysatormaterials termiska historia. Detta kommer göras genom att via dilatometermätningar studera irreversibla längdförändringar av katalysatorprov som funktion av temperatur. Resultaten ska korreleras med andra karakteriseringstekniker, t.ex. ytareamätningar (BET-analys) och elektronmikroskopi (SEM-EDX). Arbetet kommer att vara en del i ett mer omfattande projekt som i förlängningen ska resultera i modeller för livslängdsprediktion av katalysatorer. Arbetet är ett samarbete med Keraminstitutet, där delar av den experimentella studien kommer att utföras.

Arbetsplan
• Kunskapsinhämtning på det aktuella området
• Litteraturstudie: Metoder för karakterisering av termisk åldring
• Planering av experiment
• Experimentell studie av material åldrade i lab- och fullskala
• Verifiering av metoden
• Rapportskrivning

Övrigt
Kemiteknisk/materialteknisk utbildning med grundläggande kunskaper inom katalys.
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor med start våren 2011

Kontakt
Marita Nilsson, Scania Materialteknik, 08-553 83462, [email protected]

Ansökan
Skickas till [email protected] märkt med ”PU11-14. Till ansökan bifogas personligt brev, CV och betygsutdrag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.