Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-10

“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vattenfall Distribution Operations Nordic är en av de största el-distributörerna i Norden med mer än 1,3 miljoner privata och företagskunder i Sverige och Finland. Elnätet uppgår till 19 000 mil. Vi är ca 800 anställda och i Sverige är vi lokaliserade på tre olika orter; Trollhättan, Stockholm and Luleå och i Finland är vi lokaliserade i Tammerfors.

Horndals transformatorstation i Avesta kommun har varit i drift sedan 1936. Flera diken/bäckar passerar genom eller intill området. Stationen ligger nära vattenskyddsområde och kommunal vattentäkt. Vid en eventuell incident kan det eventuellt finnas risk att olja snabbt lämna transformatorstationen och nå närliggande sjö och/eller ås. Transportvägarna i form av dränerings- och avloppssystem inom och ut från området är idag inte fullt kända. För att kunna bedöma stationens sårbarhet för miljöincidenter och lämpliga skyddsåtgärder mot miljöskador finns ett behov av att kartlägga möjliga transportvägar för olja inom och ut från transformatorstationsområdet.

Examensarbetet
Syftet med examensarbetet är att kartlägga möjliga transportvägar för olja inom och ut från transformatorstationsområdet, samt att peka ut möjlig plats och utformning för eventuella skyddsåtgärder.

Arbetet innefattar följande delar:
- arkivsökning efter ritningar (arkiv finns i stationsbyggnaden i Hornsdal)
- inhämtning av kommunala ritningar över avloppsnät
- inhämtning av banverksritningar för avlopps- och bäckgenomföringar i banvall
- spårning av förbindelser mellan brunnar med hjälp av spårämnen
- utpekning av rörsträckningar med hjälp av kabelsökare
- avvägning av rör-, brunns- och dikesbottnar
- skriftlig redovisning av rörsystemens funktion och läge, följder av ev. incidenter beroende på plats inom anläggningen, samt redovisning av åtgärder som effektivt skulle minska riskerna för omfattande miljöskador vid eventuella incidenter

Rapport och presentation
Rapporten skrivs på svenska. Presentation ska ges både till Vattenfall och till Universitetet både på svenska och engelska. De synpunkter som framförs på presentationen skall tas med i slutrapporten.

Kompetenskrav
För detta examensarbete sökes två personer. Sökande studenter ska ha slutfört alla kurser inom Civilingenjörsutbildning med inriktning mot miljö och VA. Sökande studenter ska behärska engelska muntligt och skriftligt. Körkort krävs då det finns behov av att resa till och från transformatorstationen.

Tidplan
Arbetet omfattas av 30 hp och ska utföras våren och sommar år 2011. Godkänd skriftlig rapport ska inlämnas senast 30 september år 2011.

Handledning
Vattenfall Distribution Operations Nordic tillhandahåller handledning för examensarbetet.

Vattenfall Distribution Operations Nordic svarar även för:
- kontaktperson för introduktion
- kurs i elsäkerhet för att kunna utföra arbete inom område med högspänd ström
- ersättning för resor och arbete
- material och utrustning för arbetet

Kontaktperson:
Rikard Jernlås
Vattenfall Power Consultant AB
E-post: [email protected]
Mobil: +46 70 2657235

Välkommen med din ansökan!  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.