Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-29

Sociala medier och hållbarhet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sociala medier slog igenom stort stort under förra decenniet och vi blev till mans bekanta med MySpace, Facebook, Wikipedia, YouTube, World of Warcraft, Flickr, Twitter, Spotify, bloggar, diskussionsforum och många andra verktyg och tjänster på internet.

Många företag och studenter känner sig nu kallade att fundera över hur sociala medier kan komma till nytta i arbets- och näringslivet. Detta exjobbsförslag utgår istället från en till synes enkel fråga: hur kan sociala medier göra världen bättre?

Bakgrund
Upptäckten av nya oljefyndigheter toppade under 1960-talet och de har stadigt sjunkit varje decennium sedan dess. Utifrån att det kan ta tre eller fyra decennier från upptäckt till exploatering ser det nu ut som om vi har en del rejäla utmaningar framför oss under detta och kommande decennier. Till dessa utmaningar tillkommer även en tilltagande hotbild kring klimatförändringar och en ökad frekvens av extrema väderfenomen.

Det är självklart svårt att sia om vad en sådan framtid (klimatförändringar, minska tillgång till billig energi) kommer att betyda för oss och för samhället. Vissa sätter sitt hopp till ny teknik och till marknaden och menar att det i bästa fall inte kommer att betyda så mycket emedan andra förutspår omvälvande förändringar. Jag är mer intresserad av den senare ståndpunkten och mer specifikt är jag intresserad av de personer som redan idag försöker ställa om sina liv inför kommande energi- och klimatkriser. I detta exjobbsförslag tänker jag specifikt på omställningsrörelsen, det vill säga den svenska delen av den ur England sprungna Transition Town-rörelsen.

Sociala medier
Vad annat sociala medier än gör kan vi vara säkra på en sak - de sänker tröskeln och undanröjer hindrena för att organisera sig. Sociala medier har också varit ett viktigt verktyg i omställningsrörelsens formation och snabba tillväxt i Sverige de senaste ett till två åren.

Jag är intresserad av att undersöka vilken roll sociala medier har i rörelsens tillkomst, i dess tillväxt och i dess dagliga funktion. En hypotes är att social medier både tjänar som verktyg, men också som en metafor eller förebild för hur ett framtida småskaligt decentraliserat samhälle kan fungera. Hur tänker omställare kring teknik i allmänhet och kring datorer, informationsteknologi och social medier i synnerhet? Hur går en vilja att lära sig småskaliga och lågteknologiska lösningar inom vissa områden ihop med datorer, internet och sociala medier inom andra områden?

Exjobbet
Jag är universitetslektor i medieteknik på KTH. Jag är själv mycket intresserad av detta ämne (sociala medier + hållbarhet). Jag tänker själv genomföra en mindre pilotstudie inom detta områden under hösten 2010. Jag kan tänka mig att inom ramen för min pilotstudie parallell agera uppdragsgivare för någon eller några studenter med intressen som täcker eller överlappar min beskrivning av problemområdet ovan.

I vanliga fall handleder jag själv exjobb/uppsatser, men eftersom din institution vanligtvis inte är så pigg på att ha en extern handledare från annan institution/universitet är min tanke att jag här istället kommer att agera beställare (uppdragsgivare) av ett exjobb inom detta område. I samråd formulerar vi en uppgift som du tar dig an utifrån problemområdet ovan. Du kommer därefter att jobba för eller jämsmed mig och undersöka frågor som är relaterade till texten ovan, men kommer samtidigt att ha en handledare på din egen institution och hitta en egen vinkel på frågorna ovan (beroende på vilken disciplin du verkar inom).

Arbetet bör helst löpa under höstterminen, eller åtminstone påbörjas då.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.