Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-06-23

Golfens miljöpåverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Uppdragsgivare: Svenska Golfförbundet (SGF), Swedish Greenkeeper Association (SGA), Forsgårdens Golfklubb (FGKG) samt Kungsbacka Golfklubb (KBA GK)
SGF, Svenska Golfförbundet är centralorganisationen för Sveriges ca 480 golfklubbar. SGA, Swedish Greenkeeper Association, är en ideell förening för golfbaneanställda och övriga intresserade av golfbaneskötsel.
FGGK, Forsgårdens Golfklubb, belägen i Kungsbacka med 27 hål, 6 anställda och ca1500 medlemmar.
KBA GK, Kungsbacka Golfklubb, belägen i Kungsbacka med 36 hål, 11 anställda och ca 2300 medlemmar.

Bakgrund
En vanlig uppfattning är att golfbanan är en ”miljöbov” som tar stora markytor i anspråk, förgiftar mark och grundvatten med bekämpningskemikalier och konstgödsel, använder mycket vatten, förbränner mycket diesel, genererar farligt avfall mm. I verkligheten lägger de flesta golfbanor ner stort löpande arbete för att minska sin miljöpåverkan då misskötsel ger banan dåligt rykte. Så länge golfen inte förmår att på ett trovärdigt och intressant sätt nå ut till med information om miljöarbetet dock finns miljöbovsstämpeln kvar.

Uppgift:
Standarden för Miljövarudeklaration (MVD), ISO 14025:2006 erbjuder tillsammans med LCA en intressant metod att deklarera en produkts påverkan på miljön; klimateffekt, försurning, nedbrytning av ozonskiktet, smogbildning, övergödning. Med LCA analyseras framställning av råmaterial, tillverkning och användning av komponenter, kemikalier, bränsle, transporter, avfallshantering genom alla livscykelfaser. Som stöd under projektets gång kommer är CPM- the Swedish Life Cycle Center, Center of Excellence för LCA med kunskap och kompetens för produkt och servicerelaterad miljöledning att finnas. CPM drivs i samarbete mellan industri, institut, akademi, myndigheter.

Uppgiften är tvådelad:

1. att utveckla en pilotmodell för miljövarudeklaration av golfbanor, med systemgränser, val av och prioritering av betydelsefulla miljöaspekter enligt Golf Environment Organisations system avsnitt 4-7, analys av dessa, val av lämplig funktionell enhet , tex en 18 håls golfrunda och beräkning av miljöpåverkan per funktionell enhet för valda miljöaspekter.
2. att baserad på erfarenheten från pilotmiljövarudeklarationen utveckla en generell modell för framtagning av miljövarudeklarationer för (svenska) golfbanor
Syfte och metod
Syftet med examensarbetet är att med bästa tillgängliga analysmetoder och internationella standards redovisa golfens miljöpåverkan och att genom denna metod kunna jämföra miljöpåverkande nyckeltal med andra golfbanor (och andra naturbruksverksamheter t.ex. parker, idrottsplatser, lantbruk). Det övergripande syftet är att ge golfbanor ett sätt att kommunicera hur golfen tar sitt miljöansvar till interna och externa intressenter.
Studenterna förväntas
- bilda sig en god uppfattning och kunskap om det löpande miljöarbetet på några olika golfbanor genom besök, intervjuer och studier av miljörapporter, hemsidor mm
- studera ISO standarderna för miljövarudeklaration och livscykelanalys och genom intervjuer och dokumentation ta del av erfarenheter hos andra organisationer som tagit fram och har erfarenhet av miljövarudeklarationer. Studera GEO:s system och struktur och intervjua GEO certifierade golfklubbar om deras erfarenhet av systemet.

Förkunskaper
Du som söker är blivande civilingenjör, bör läsa mastersprogram med inriktning mot Industrial Ecology och ha kännedom om Life Cycle Analysis (LCA), gärna med intresse för golf!

Omfattning
Examensarbetet är på mastersnivå och omfattar 30 hp. Projektet kan genomföras av såväl en student som arbetar ensam som två studenter som arbetar tillsammans.

Ort
Kungsbacka

Reseersättning inom Västra Götaland
Omkostnader för resor, litteratur etc godkännes i förväg av kontaktpersonerna, och betalas av uppdragsgivarna.


Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg, tel. 0738 - 49 49 91

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.