Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-08-12

Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I och med Vattendirektivet och dess åtgärdsprogram ställs nya krav på kommunernas arbete med planering av vatten och avlopp inom kommunerna. Åtgärdsprogrammet pekar ut generella insatser för att uppnå miljökvalitetsnormerna för grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Detta ställer krav både små avloppsanläggningar och storskaliga avloppsanläggningar att uppfylla gällande reduktionskrav för näringsämnen och smittämnen. Sommarstugeområden dit fler och fler fastighetsägare flyttar ut permanent (sk omvandlingsområden) är mest kritiska. Detta eftersom sommarstugornas avloppsanordningar vanligen är ålderdomliga och därför inte klarar dagens lagkrav och en ökad belastning från hushållen.

Ett stöd i det kommunala arbetet är kommuntäckande planering av vatten och avloppsförsörjning samt avfallshantering. Det finns dock ännu ingen vedertagen plan/angreppssätt som täcker alla frågor inom vatten, avlopp och avfall. Olika kommuner har därför olika angreppssätt och har startat sitt planering och åtgärdsarbete på olika sätt. Kommunerna efterfrågar idag därför stöd och erfarenhetsutbyte kring olika sätt att jobba med frågan för att slippa göra samma misstag och omtag och därmed effektivisera arbetet.

Syfte och mål
Syfte med examensarbetet är att sammanställa nuläget vad gäller kommunernas Vatten- och VA-planering och att beskriva de behov av stöd och utveckling samt de hinder och möjligheter de ser i det framtida arbetet.

Målet är att ge regionala aktörer en tydlig bild av situationen i kommunerna och att samtidigt lyfta fram goda exempel och modeller samt generella möjligheter och hinder för kommunernas arbete med att utveckla en effektiv Vatten- och VA-planering.

Metod
- Litteraturstudie
- Enkät/intervjuer med ett antal kommunala tjänstemän inom Stockholms län

Innehåll
1. Litteraturgenomgång
- Vattendirektivet och VA-planeringen, Vad är en Vattenplan och en VA-plan? Sammanställningar av goda exempel och modeller
- Läsning av länets kommuners Översiktsplaner för att ta reda på vad som tas upp om Vattenplanering o/Vattenförvaltning resp VA-planering

2. Undersökning av kommunernas situation och behov
- Telefonenkät (och e-post?) till länets kommuner vad gäller status i Vatten- och VA-planeringen. Med utgångspunkt i en enkät som Länsstyrelsen skickat ut vad gäller uppföljning av kommunernas arbete med åtgärdsprogrammet.
- Intervju / fördjupning med utvalda kommuner – 4-6 st

3. Syntes och analys av läget i länets kommuner
- Vilka typer planer och styrdokument har kommunerna idag? Hur arbetar de?
- I vilken grad integreras Vatten- och VA-frågor i kommunernas Översiktsplanering?
- Vilka är de behov som de prioriterar högst? Finns det generella hinder och möjligheter?
- Vilken roll kan/bör regionala aktörer i ta i detta arbete?

Organisation
Projektet utförs i samverkan mellan Ecoloop, regionala och kommunala aktörer i Stockholms län
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.