Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-03

Riskhantering i svenska företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: Efter ENRON-skandalen i USA 2001 har stort fokus lagts på att säkerställa att den ekonomiska rapporteringen från börsnoterade bolag är rättvisande (införande av SOX, Svensk kod för bolagsstyrning mm) och företagen har också börjat arbeta mer fokuserat med finansiell riskhantering. Banker och försäkringsbolag har också blivit ålagda av EU att implementera speciella regelverk (Basel III och Solvens II) i syfte att minska de finansiella riskerna i verksamheten.

Årsredovisningen skall numera för alla svenska börsnoterade bolag innehålla en bolagsstyrningsrapport som bl.a. skall beskriva de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen. Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs.

ERM-Enterprise Risk Management är en metod som bygger på COSO’s (Committee of Sponsoring Organizations) ramverk som på ett strukturerat sätt beskriver riskhantering (inte bara finansiella) som berör alla typer av risker (Strategiska, Operationella, Finansiella och Legala). ERM tar tid att implementera och många företag nöjer sig med den finansiella delen och orkar inte eller ser inte fördelarna med att fortsätta att implementera en strukturerad riskhantering även för de strategiska och operationella riskerna.

Förslag till Hypotes(er):
1.De flesta större företag nöjer sig med att implementera en form av Intern Kontroll som syftar till att Redovisning och rapportering ska bli rättvisande. Hanteras främst inom Finance funktionen där man ser nyttan; det finns ett regelverk kopplat till det; årsredovisningen har ett särskilt avsnitt om finansiella risker; revisorerna har det i fokus.
2.Företagets storlek och styrelsens inställning påverkar förmågan/intresset att implementera ERM. Mindre företag anser sig inte har råd; att det blir för byråkratiskt, VD/ägare anser sig ha hela greppet om verksamheten, få eller inga externa ledamöter i styrelsen. Större företag förlitar sig på sin Finance funktion och dess revisorer med intern kontroll som fokus. Där inte styrelsen efterfrågar annan riskinformation än finansiell, så motverkas en strukturerad kommunikation uppåt i organisationen om risker.
3.Företag som har kommit långt i sin implementering av ERM ser långtgående ekonomiska fördelar av sin riskhantering. ERM bidrar till att minska förluster, öka medvetenheten om risker och ge en handlingsberedskap, samt ökar sannolikheten för att man skall nå sina mål

Tillvägagångssätt
1.Studier av ERM som metod
2.Studier av andra metoder
3.Jämförelse mellan metoder
4.Undersökning i några utvalda företag
5.Analys: Jämför företagen utifrån de undersökta parametrarna
6.Analys: I vilken utsträckning har de undersökta företagen implementert riskhantering
7.Analys: Vilka fördelar har företagen uppnått genom sin riskhantering
8.Analys: Hur ser en optimal tillämpning/implementering av ERM ut för små, medelstora resp. stora företag
9.Slutsatser: Vad kan de undersökta företagen göra för att komma längre i sin implementering av ERM

Kontakta oss om du tycker att det låter som ett intressant uppsatsförslag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.