Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-13

Kringgjutning av låg- och medelaktivt kärnavfall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Svensk kärnbränslehantering (SKB) har till uppdrag att ta hand om och slutförvara det avfall som uppstår vid drift och avveckling av de svenska kärnkraftverken. Sedan slutet av 1980-talet finns ett förvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR, i drift. SFR är beläget cirka 50 meter ner i berggrunden under Östersjöns yta strax utanför Forsmarks kärnkraftverk.

En ansökan att få bygga slutförvaret för det använda kärnbränslet har nyligen lämnats in och byggstart för denna anläggning är planerad till år 2020 medan ett slutförvar för det långlivade låg- och medelaktiv avfallet, SFL, planeras att tas i drift cirka år 2045. Gemensamt för dessa anläggningar är att de ska fungera och skydda omgivningen mot spridning av radionuklider under upp till 100 000 år efter förslutning. Detta examensarbete är främst kopplat till de båda anläggningarna för låg- och medelaktivt avfall, SFR och SFL.

SFR är indelat i ett antal olika bergssalar och en silo i vilka avfallet inplaceras efter krav på skyddsförmåga gentemot utsläpp och innehåll av radionuklider. I den vänstra figuren nedan visas en översiktsbild över den befintliga anläggningen med dess olika bergssalar och i den högra bilden visas en bild över Bergrum för Medelaktivt Avfall, BMA, vilket är den bergsal som är av främst intresse i detta examensarbete.

BMA utgörs av ett 160 meter långt betongförvar indelat i 14 fack. Avfallet i sig är främst placerat i betongkokiller men även andra behållare används. Varje fack innehåller ett stort antal behållare och vid förslutning av förvaret planeras för att utrymmet mellan de olika behållarna samt mellan behållare och förvarskonstruktionerna ska fyllas med cement/ betong, så kallad kringgjutning för att ytterligare stabilisera avfallet. Hur detta ska gå till i detalj vad gäller val av material och metoder är huvudkärnan i detta examensarbete.

Problembeskrivning
Som nämndes ovan är ett sätt att stabilisera avfallet att kringgjuta det med betong. Det finns positiva effekter av kringgjutning, t.ex. att vattenflödena inuti förvaret minimeras och att korrosionen av främst järn och stål fördröjs ytterligare genom så kallad passivering vid det höga pH som råder i en cementmiljö.

Kringgjutningen är dock inte helt problemfri utan det finns ett flertal forskningsfrågor som måste utredas innan denna kan genomföras. Ett antal av dessa kommer att belysas inom detta examensarbete och de som i dagsläget bedöms som de viktigaste är:

* Vilka funktionskrav skall ansättas på en färdig kringgjutning?
* Hur skall materialegenskaperna optimeras så dessa krav blir uppfyllda?
* Hur skall kringgjutning -/injekteringsprocessen optimeras så att kraven blir uppfyllda?
* Hur skall det färdiga arbetet kvalitetssäkras?

Dessa frågor kommer att besvaras genom litteraturstudier och genom studiebesök på anläggningen samt laborationsförsök.
Vid laborationsförsöken kommer en provuppställning som efterliknar det verkliga fallet med avseende på miljö, dimensioner, materialparametrar att utvecklas och användas.

Mål
Målet med examensarbetet är att rekommendera en lämplig metod och ett lämpligt betongmaterial för användning vid kringgjutning.

Förutsättningar
Examensarbetet kommer att utföras under vårterminen 2012. Laborationsförsöken kommer att utföras vid Vattenfalls forsknings- och utvecklingsavdelning i Älvkarleby och vi förutsätter att du kommer att vara stationerad i Älvkarleby under största delen av arbetet.

Det genomförs varje år flera examensarbeten på uppdrag av Vattenfall Research and Development och dessa arbeten är ofta till stor nytta för Vattenfalls anläggningar och kunder. Vi har stor vana att ta hand om examensarbetare och ge bra förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Vid anläggningen i Älvkarleby arbetar ett flertal betongexperter vilka kommer att kunna ge stöd och handledning under arbetet.

Om du vill vara med och bidra med din kunskap och samtidigt få värdefulla kontakter på Vattenfall och SKB så vänta inte utan skicka in din ansökan till kontaktpersonen i denna annons.

Kontakperson:
Arvid Hejll, T:026 835 78 M:0761-313 578 e-post: [email protected]

Bifoga gärna ett kortfattat CV, betyg samt ett personligt brev.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.