Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-15

Utvärdering av klassificeringsverktyg för omklassning av rödfyrshögar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Miljöskyddsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland
Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar med prövning och utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Förutom detta arbetar även en del av miljöskyddsenheten med efterbehandling av förorenade områden. Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka risk för människors hälsa och/eller för miljön.

Uppgift:
Västra Götalands län är ett av de län i Sverige som har stora förekomster av alunskiffer. Alunskiffern har brutits i flera hundra år för att användas som bränslekälla för bl.a. framställning av alun. Alun användes inom garvning, färgframställning och textilberedning. Skifferaskan som bildades kallas för rödfyr pga. den röda färgen som orsakades av det höga järninnehållet. Rödfyr liknar vittrande gruvavfall och undersökningar som gjorts visar på att högarna ofta innehåller höga halter av t.ex. arsenik, uran, vanadin, och molybden. Då det krävdes 1 ton skiffer för att producera 15 kg alun blev resultatet stora mängder bränd skiffer som lagts i högar, s.k. rödfyrshögar.
Examensarbetet innebär att hjälpa Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen med en översyn av de rödfyrshögar som finns registrerade i databasen över potentiellt förorenade områden, det s.k. EBH-stödet (EBH står för efterbehandling av förorenade områden). Översynen kommer att föregås av att det förslag som finns på klassificeringsverktyg med poängsystem som en matris utvärderas. Examensarbetet kommer även att omfatta en sammanställning av hur arbetet har gått för de 7 kommuner i länet som har rödfyrshögar.
Exempel på frågeställningar till denna sammanställning kan vara om vilka efterbehandlingsåtgärder som har vidtagits för rödfyrshögarna. Hur det har gått för kommunerna med det vägledningsmaterial som Länsstyrelsen har tagit fram.

Examensarbetet bör resultera i en metod/matris som Miljöskyddsenheten kan använda vid klassning/omklassning av rödfyrshögar, samt en uppdaterad sammanställning av läget i länet.

Förkunskaper
Du som söker detta examensarbete bör ha relevant högskoleutbildning inom geovetenskap eller miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning.

Omfattning
Examensarbetet omfattar 15- 30 hp och kan anpassas till både kandidat- och masternivå.

Ort
Västra Götaland

Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras med uppdragsgivaren

Kontaktperson Miljöbron
Maria Rydberg 0766- 12 17 51

Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.