Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-24

Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Med siktet inställt på att minska belastningen av giftiga ämnen till Mälaren samt att möjliggöra kretslopp av fosfor från rent avloppsslam arbetar Eskilstuna Energi och Miljö AB med uppströmsarbete, dvs spårning och åtgärder av källor till förorening på avloppsnätet.
Under våren 2012 vill man göra extra insatser bland annat för att hitta källorna till kadmium i avloppsnätet och man vill samtidigt introducera verktyg för att stödja uppströmsarbetet. Ett sådant verktyg är Source Finder (SoFi) som utvecklats av företaget CIT Urban Water Management AB i samarbete med Käppalaförbundet där man kan kartlägga källorna till ett antal tungmetaller.

Syfte
Examensarbetet syftar till att med hjälp uppströmsmetodik/arbete kartlägga föroreningskällor till spillvattnet som inkommer till Ekeby reningsverk i Eskilstuna samt att utvärdera effekten av olika åtgärder med ett systemanalytiskt angreppssätt. Fokus läggs på kadmium men utökas eventuell till andra giftiga ämnen. För flödesanalys och spårning av kadmiumkällor används det Excel-baserade verktyget Source Finder (SoFi - se länkar nedan) till att göra beräkningar samt jämföra med mätvärden.

Förutsättningar
Omfattningen är 30 hp och arbetet utförs VT 2012 av en student. Du bör gå en utbildning med inriktning mot miljö och/eller vatten, t ex civilingenjör, master eller miljövetare.
Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och CIT Urban Water Management AB och kommer i huvudsak utföras hos Eskilstuna Energi och Miljö AB.

Ansökan skickas snarast till Frida Pettersson och ska innehålla:
- CV
- kursutdrag

Kontaktperson
Frida Pettersson
Tel: 070-32 79 173
E-mail: [email protected]

Länkar
Verktyget SoFi: www.urbanwater.se > Verksamhet > Resursutnyttjande
Rapport om SoFi: www.urbanwater.se > Publikationer > Urban Waters Rapportserie (2010:1)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.