Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-08

Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Rening av rökgaskondensat vid energiproduktion

Omfattning: 30 universitetspoäng (20 veckor)
Ämne: Kemi/kemiteknik/mark- och vattenteknik
Tidsperiod: Vårterminen 2012

Bakgrund och syfte
Att utnyttja träavfall som bränsle för energiproduktion är fördelaktigt både ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Eldning av returträ ställer dock ökade krav på rökgas- och vattenrening jämfört med skogsbränsle för att undvika utsläpp av miljöfarliga ämnen. I returträ kan tryckimpregnerat virke förekomma, som behandlats med kemikalier för att stå emot svamp- och insektsangrepp. Förbränning av denna typ av trä medför risk för ökade halter av arsenik i rökgaskondensatet.

Detta examensarbete syftar till att undersöka och testa metoder för att rena rökgaskondensat från arsenik och därmed göra det möjligt att säkerställa träavfall som bränsle.

Förutsättningar
Examensarbetet kommer att kombinera teoretiska resonemang med praktiskt arbete. Den teoretiska delen kommer att utföras på KTH vid Institutionen för Mark- och Vattenteknik, medan den praktiska delen kommer att göras på Vattenfall. Arbetet innefattar kontakt med Vattenfalls kraftvärmeverk i Nyköping samt Vattenfall Research and Development AB.

Mål
Den teoretiska studien syftar till att utvärdera olika reningstekniker och välja ut de med störst potential att eliminera arsenik. Dessa är sedan tänkta att testas i labbskala samt i Vattenfalls anläggning.

Målet för projektet är att hitta en reningsmetod som kan användas vid flera av Vattenfalls biobränsleeldade anläggningar.

Ansökan, innehållande CV och personligt brev (gärna även betyg), skickas till Linda Nylén. Vi kommer att behandla ansökningarna i den ordning de kommer in. Senaste datum är dock 8 januari 2012.

Kontaktpersoner:
Linda Nylén
Tel. 08-739 63 21
[email protected]

Carl Nordenskjöld
Tel. 0155-293256
[email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.