Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-08

Saltvatteninträngning i Haninge skärgård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med uppdraget är att sammanställa analyser av enskilda brunnar och att identifiera områden med risk för förhöjda kloridhalter. I samband med en inventering av enskilda avloppsanläggningar, som genomförs av Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (SMOHF), kommer fastighetsägare att få föreläggande att provta och analysera dricksvatten i enskilda brunnar . Analyserna utgör underlag för studien.

Särskild vikt läggs vid att identifiera förhöjda kloridhalter och att utreda troliga orsaker till de förhöjda värdena. Höga kloridhalter kan förorsakas av till exempel saltvatteninträngning från havet, infiltration av dagvatten med höga halter av vägsalt, inläckage från enskilda avlopp eller relikt salt. Resultatet av studien jämförs också med med data från SGUs brunnsarkiv där analyser av enskilda brunnars kloridhalter finns lagrade.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.