Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-02-20

Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under 1990-talets andra halva kom rapporter från sjön Molnbyggen i Leksands kommun om sår- och fenskador, samt förminskade könsorgan hos framförallt abborrhonor. Den enda större möjliga källan till främmande substanser i sjön var lakvatten från en närbelägen avfallsanläggning. Med detta som utgångspunkt inleddes därför ett antal studier i sjöar i närheten av avfallsanläggningar.

Simshyttesjön i Säters kommun är en sådan sjö. Under en följd av decennier och fram till 2001 fanns i sjöns närhet en deponi för blandat hushållsavfall etc. Vid de undersökningar som gjorts har möjliga tecken på en xenoöstrogen exponering med större gonader, förstorade levrar och ovanligt hög lekfrekvens setts hos abborrhonor. Det har därför ansetts från forskningshåll att vidare studier av hanfisk från denna sjö skulle vara av miljöskyddande och vetenskapligt intresse.

Utifrån ditt intresse och studieinriktning kan arbetet inriktas mot olika områden. Rimligen kan det också vara ett lämpligt studieobjekt för flera personer som kanske vill göra en del gemensamt, men också profilera sig mot olika ämnesområden. Några områden att studera skulle kunna vara:
• Kan effekter på utveckling hos könsceller, lever etc. hos abborrhanar ses?
• Påverkas könskvoter och hälsostatus i fiskpopulationerna?
• Kan potentiellt hormon- eller i övrigt hälsopåverkande ämnen spåras i lakvatten från f.d. avfallsdeponin?
• Innebär avslutningen och sluttäckningen av deponin en minskning av utlakning av sådana ämnen och därmed minskad påverkan på fisken?
• Hur ser det toxikologiska sambandet mellan kemikalier i lakvatten och påverkan på fiskens hormoner ut?
• Vad vet vi om den naturliga variationen i hormonsystem, lekfrekvenser, allmän kondition, levervikt etc. i olika typer av sjöar och mellan olika år?
• Behövs och kan man ge rekommendationer till allmänheten om användande av fisk från dessa sjöar som livsmedel?

Litteaturtips:
Linderoth, M., Noaksson, E., Tjärnlund, U., Bosveld, A.T.C. och Balk, L. 2000. Undersökning av reproduktions- och hormonstörande effekter på abborrhonor av lakvatten från avfallsdeponier i Dalarna, Bergslagen och Småland. RVF Utveckling. Rapport 00:15

Åkerblom, L. 2001 Effekter av lakvatten från avfallsdeponier – hur återspeglas miljöpåverkan på fiskens olika organisationsnivåer? Examensarbete (20p) från Institutionen för miljöanalys, SLU Uppsala.

Svensson, A. 200. Östrogena effekter av kommunala och industriella avloppsvatten i Sverige. NC Rapporter 00/178. IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Från kommunens sida är vi beredda att bistå med vissa praktiska arrangemang, tips om boende, historik om deponin, förslag på olika typer av andra referenssjöar i närheten etc. Beroende på ditt upplägg av undersökningarna kan vi eventuellt också vara beredda att skjuta till vissa ekonomiska medel för exempelvis analyser etc.

Du är välkommen att höra av dig och diskutera olika tänkbara upplägg!


För Miljö- och byggkontoret

Kristina Mellberg
Miljö- och byggchef

Miljö- och byggkontoret
Box 300
783 27 Säter
0225-55 146
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.