Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-09

Utvärdering av miljöeffekter från samordnad varulogistik.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Beskrivning
Norra Djurgårdsstaden är Stockholms för närvarande enskilt största stadsbyggnadsområde. Stadsdelen har en stark miljöprofilering. Som en del av detta arbete planerar ett antal aktörer som är verksamma i området att konstruera och tillämpa nya former för samordnad varulogistik, både till privatpersoner och för företag.

Industriell ekologi arbetar i detta projekt tillsammans med Sustainable Innovation AB & Posten Meddelande AB för att kunna erbjuda en relevant utvärderingsmodell för arbetet i Norra Djurgårdsstaden. Fokus kommer att ligga i redan befintlig bebyggelse såsom Hjorthagen med omnejd.

Syfte
Examensarbetet syftar till att ta fram kriterier, metoder och modeller för att utvärdera miljöeffekterna av en samordnad varulogistik i Norra Djurgårdsstaden främst riktad mot distribution med miljöfordon och utveckling av koncept baserade på serviceboxar.

Mål
Examensarbetet har fem mål:
• Att baserat på ett befintligt typiskt bostadsområde presentera en erfarenhetssammanställning och nulägesanalys av befintliga transporter för hantering av varor (typ av gods, typ av fordon, frekvenser etc.) och miljökonsekvenserna av dessa i form av transportarbete, materialflöden och energiflöden.
• Att identifiera hur flöden av material och energi skulle kunna förändras vid användandet av nya varulogistiklösningar för det aktuella bostadsområdet
• Att identifiera potentiella effekter på t.ex. energianvändning, klimatutsläpp (CO2), buller, arbetsmiljö etc. genom att omstrukturera den fordonspark som Posten använder i dagens brevhantering för det aktuella bostadsområdet.
• Att analysera vilka indikatorer och mätvärden som är relevanta att följa, analysera och utvärdera för miljöarbetet med varulogistik för en stadsdel som Norra Djurgårdsstaden.
• Komma med förslag på hur framtida logistiklösningar skall utformas för att effektivisera såväl energianvändning som materialhantering och transporter.

Organisation och Tidplan
Examensarbetet utförs vid avdelningen för Industriell ekologi, Skolan för Industriell Teknik och Management, KTH. Arbetet handleds av KTH i samarbete med Sustainable Innovation AB och Posten Meddelande AB. Arbetet påbörjas så snart som möjligt och avslutas hösten 2012.
För mer information kontakta Johan Högström ([email protected])


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.