Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-09

Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Norra Djurgårdsstaden är Stockholms för närvarande enskilt största stadsbyggnadsområde. Antalet transporter av byggmaterial både till och inom byggområdet kommer att vara mycket högt under byggåren. Sannolikt finns stora förtjänster med att samordna bygglogistiken inom Norra Djurgårdsstaden. Det gäller framför allt ökad effektivitet i transportarbetet, minskad miljöpåverkan och minskade störningar för de boende i området.

Projektet Citylogistik är ett samarbetsprojekt mellan Sustainable Innovation AB, Stockholms stad, Posten AB och KTH – Industriell ekologi där syftet är att demonstrera vilka potentiella förbättringar som kan realieseras genom en förbättrad transportlogistisk i Norra Djurgårdsstaden. Projektet syftar i en del att demonstrera förbättringar i byggskedet (byggmaterialtransporter) och i en andra del förbättringar inom varutransportlogistiken i boendefasen.
Projektet Citylogistik önskar tillskapa examensarbeten på Masternivå för att fördjupa kunskaperna om hur projektet kan utvärderas ur olika synvinklar. I första hand gäller det utvärdering av de två delarna bygglogistik och varutransporter.

Det föreliggande examensarbetet gäller byggtransportlogistik i Norra Djurgårdsstaden. Industriell ekologi arbetar här tillsammans med Sustainable Innovation AB & Stockholms Stad för att kunna erbjuda en relevant utvärderingsmodell för bygglogistikfrågor inom projektet Citylogistik i Norra Djurgårdsstaden.

Syfte
Examensarbetet syftar till att ta fram kriterier, metoder och modeller för att utvärdera miljöeffekterna av en samordnad bygglogistik i Norra Djurgårdsstaden.
Mål
Examensarbetet har fyra mål:
• Att presentera en erfarenhetssammanställning och nulägesanalys av miljökonsekvenserna av befintlig hantering av byggmaterial i form av transportarbete, materialflöden och energiflöden, med särskilt fokus på den första etappen i Norra Djurgårdsstaden, Norra 1.
• Att identifiera hur flöden av material och energi skulle kunna förändras vid användandet av en gemensam bygglogistiklösning.
• Att analysera, utvärdera och föreslå vilka parametrar och indikatorer som bör användas för att utvärdera bygglogistikdelen av demoprojektet Citylogistik.
• Komma med förslag på hur gemensamma logistiklösningar skall utformas för att effektivisera såväl energianvändning som materialhantering och transporter.

Organisation och Tidplan
Examensarbetet utförs vid avdelningen för Industriell ekologi, Skolan för Industriell Teknik och Management, KTH. Arbetet handleds av KTH i samarbete med Sustainable Innovation AB och Stockholms Stad. Arbetet påbörjas så snart som möjligt och avslutas hösten 2012.

För mer information kontakta Johan Högström ([email protected])


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.