Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2012-03-20

Prognostik for kraftförsörjning i IVHM-system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund

Integrated vehicle health management (IVHM) system har de senaste
åren utvecklats inom flyg- och försvarsindustrin. Till exempel
säljer General Electrics kompletta IVHM-system för kommersiella
flygapplikationer (http://www.youtube.com/watch?v=bSbReXT_bBs)
och Honeywell säljer ett liknande system men för
försvarsapplikationer (http://vimeo.com/21213503).

En del av ett IVHM-system är att kunna prediktera framtida fel i
en komponent baserat på prognostik, där kunskap om komponenter
och data insamlat från Fordon användas.

Scania vill nu utforska IVHM för tillämpning på tunga
fordon. Scanias kunder kommer använda IVHM-system i tillämpningar
som sträcker sig från 24/7-drift i gruvor och långväga
landsvägstransporter till försvarsapplikationer i Svenska
fjällskogar. Användningsområden som kräver kontroll på hur
fordonen mår och hur de används.

Uppdragsbeskrivning

Att utveckla prognostiska metoder för strömförsörjning i tunga
lastbilar. Strömförsörjningen är en av de viktigaste
komponenterna fordonet och ett fel innebär direkt att fordonet
blir obrukbart. För att kunna utveckla ett prognostiskt system
måste man både förstå hur komponenterna beter sig fysiskt och
förstå hur olika användningar påverkar komponentens livstid. Om
Scania Scania är en av världens ledande tillverkare av tunga
lastbilar och bussar samt industri- och marinmotorer. Forskning
och utvecklingsavdelning på Scania befinner sig i en utvecklande
fas och möjligheten till fortsatt anställning på Scania efter
examensarbete finns.

Profil

Detta exemensarbete är lämpligt för två studenter med kunskaper
inom modellering, programvara och matematik. Kunskap inom kraftel
och dataanalys är en fördel. Uppsatsen utförs vid Scania CV AB i
Södertälje.

Ansökan: Se http://karriar.scania.com/Images/FU12-17_299965.pdf

Startdatum: Juni till augusti 2013.

------------------------------------------------
Background

Integrated vehicle health management (IVHM) systems have in
recent years been developed within the aero- and defense
industry. For example, General Electrics sells a complete IVHM
system for aircraft
applications (http://www.youtube.com/watch?v=bSbReXT_bBs) and
Honeywell sells a similar system for defense
applications (http://vimeo.com/21213503).

One important part of an IVHM system is the prediction of future
failures based on prognostics, where knowledge about components
and data collected from vehicles are used.

Now, Scania, one of the world leaders in the automotive industry
are exploring IVHM for heavy duty trucks. Scania’s customers will
use IVHM systems ranging from 24/7 mining applications, high way
transports to defense applications.

Assignment

To develop prognostic methods for the power supply in heavy duty
trucks. The power supply is one of the key components in the
successful operation of the truck and a failure will fast lead to
the truck becoming unavailable. To be able to develop a
prognostic system, one has to understand both how the component
works physically and how different applications of the truck
affect the failure rate of the component.

About Scania

Scania is a leading manufacturer of heavy trucks and buses as
well as industrial and marine engines. The software
implementation department of Scania designs state of the art
software and supporting tools for Scania’s control units. The
research and development department at Scania is currently in an
expanding phase and the possibility for further employment at
Scania after the master’s thesis project exists.

Profile

The master’s thesis is appropriate for two students with
knowledge in modeling, software and mathematics. Knowledge in
power electrics and data analysis is an advantage. The thesis is
performed at Scania CV AB in Södertälje.

Start date: June to August 2013.

Application: See http://career.scania.com/Images/FU12-17%20en_299973.pdf


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.