Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-05-05

Hur påverkas pilfinkarnas överlevnad av föräldrarnas genetiska likhet?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Pilfinken (Passer montanus) är en av de fåglar i jordbrukslandskapet som drabbats hårdast av habitatförändringar i samband med industrialiseringen av jordbruket. Den långsiktiga populationstrenden är starkt minskande och det har spekulerats i att det är användningen av kemikalier och habitatförstörelse har en negativ påverkan på kläckbarheten/överlevnaden på.

Projektet syftar till att utreda hur genetisk likhet och föräldraskap påverkar överlevnaden av pilfinkar. Genetisk likhet analyseras med neutrala markörer (mikrosatelliter) i genomet, dvs markörerna inte är direkt utsatt för naturlig selektion. Med tillräckligt många markörer för varje individ en unik genetisk karta. Med hjälp av denna karta jämförs avkommans genetiska karta med föräldrarnas och därigenom bestäms föräldraskapet till varje avkomma. Vidare så kommer jämförelser av föräldrarnas mikrosatelliter ger ett värde på deras genetiska likhet, denna har betydelse för avkommans överlevnad, eftersom genetisk variation i grunden är bra för att minska risken för inavel.

De genetiska data som tas fram i denna studie kommer att analyseras tillsammans med detaljerade biologiska data över omkring 1000 individer från två populationer pilfinkar i Sverige; Ösmo och Uppsala. Populationerna har studerats från 1997 och 2006 och ena populationen finns på ekologisk gård samt den andra i konventionellt brukad jord.

Under projektets gång kommer du att få lära dig molekylära metoder som innefattar PCR och fragmentanalys samt dataanalys. Projektet kan starta när som helst. Hör gärna av dig om du har frågor och funderingar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.