Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-07-15

In vino veritas – Värdval hos vinvecklaren Lobesia botrana; en svår skadegörare på vindruvor i Europa.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En av de svåraste insektsskadegörarna på vin i Europa är den lilla fjärilen vinvecklaren (Lobesia botrana). Denna fjärilsart verkar gradvis ha anpassat sig till vin som värdväxt, men egentligen utgörs dess ursprungliga värdväxter troligen av diverse vilda växter i medelhavsområdet. Vi vill studera detta fenomen ur ett evolutionärt perspektiv, eftersom detta kan utgöra det första steget i ett värdväxtbyte och framtida artbildning. Värdväxtdofter som attraherar äggläggande honor av vinvecklaren skulle också kunna användas i ekologisk bekämpning av arten.

I ett första steg jämför vi värdväxtval hos populationer av vinvecklaren som tagits på vin respektive vilda växter (Daphne gnidium). Finns det skillnader i preferenserna för vin hos sådana populationer? Vi kan också göra populationsgenetiska jämförelser av olika populationer för att se om de är reproduktivt isolerade från varandra.

Försöken är tänkta att äga rum under våren och sommaren såväl på italienska fastlandet som på Sardinien, och även i labb i Sverige.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.