Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-24

Skånska landskapsanalyser av den röda mulmknäpparen (Elater ferrugineus)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Insektsferomoner (sexuella lockdofter) har främst använts för att övervaka och bekämpa skadeinsekter. Vi är först med att utnyttja deras legendariska attraktionskraft för att studera sällsynta och hotade insekter som annars vore mycket svåra att övervaka, i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds Universitet. Härigenom kan vi genomföra helt unika studier av nya modellarter.

Ett sagodjur bland hotade insekter är den röda mulmknäpparen Elater ferrugineus, som tidigare varit så svår att inventera att mycket lite är känt om dess utbredning i Sverige. Mulmknäpparen lever undanskymt i ihåliga träd, framför allt ekar, och siktas därför sällan. Med hjälp av ett nytt artspecifikt sexualferomon, som har en fantastisk dragningskraft på den röda mulmknäpparen, kan vi nu för första gången relativt enkelt inventera dess utbredning.

Vi avser att göra en fullständig landskapsanalys av faktorer som påverkar mulmknäpparens överlevnad på olika eklokaler, vilket i Skåne är i stort sett synonymt med de större godsen och slotten som utgör isolerade habitatöar i landskapet. Länsstyrelsen i Skåne har genomfört en inventering av skånska hålträd, och data om hålträd kan kombineras med en mulmknäpparinventering för att studera hur hålträden gynnar arten på enskilda lokaler, samt en överlevnadsanalys som beaktar den framtida återväxten av ekar på enskilda lokaler.

Nyckelord: Naturvård, Miljövård, Landskapsanalys, Biodiversitet

Referenser:
Svensson GP, Larsson MC, Hedin J. 2005. Feromoner i naturvårdens tjänst: inventering av sällsynta vedlevande skalbaggar med hjälp av dofter. Entomologisk Tidskrift 126(3):109-116.

Larsson MC, Svensson GP, Ryrholm N. 2009. Insektsferomoner i naturvårdens tjänst. Fauna och Flora 104(2):12-19.

Larsson MC, Svensson GP. 2009. Pheromone monitoring of rare and threatened insects: exploiting a pheromone-kairomone system to estimate prey and predator abundance. Conservation Biology:in press.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.