Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-25

Hur kan marken inom 30 meter från järnvägen användas?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Marken närmast järnvägen bör inte användas till bebyggelse beroende på bland annat risken för urspårning, risker med transporter av farligt gods samt buller och vibrationer från järnvägen. Vidare måste hänsyn tas till elsäkerhetsbestämmelser och att träd inte får vara så höga att de kan blåsa ner på kontaktledningarna.

Banverket har tillsammans med Räddningsverket kommit fram till att det inte bör lokaliseras bebyggelse för bostäder eller verksamheter inom 30 meter från spårmitt. Frågan uppstår då vad kan man använda marken inom 30 meter från järnvägen till? Enklare bebyggelse, exempelvis garage, uthus och lagerlokaler kan vara möjligt liksom gång- och cykelvägar, park och eventuellt odlingslotter.

Utförligare information och restriktioner om bebyggelse nära järnvägen finns i Banverkets rapport Järnvägen i samhällsplaneringen.

Vi skulle vilja se fiktiva illustrativa exempel på vad marken närmast järnvägen skulle kunna användas till, som utgår från en analys av vad som är möjligt. Kreativa skisser på några olika typfall, exempelvis i en tät stad, i ett industriområde, på landsbygden.

Kontaktpersoner för examensarbetet är:
Anki Ingelström, [email protected], 0243-44 54 94
Elina Brodén, [email protected], 0243-44 64 63

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.