Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-11-30

Avloppsinventering och åtgärdsförslag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljökontoret i Trosa kommun ansvarar för miljö och hälsoskyddsfrågor, livsmedel och serveringstillstånd. Miljöinspektörerna på kontoret arbetar främst med rådgivning och information samt att kontrollera efterlevnad av lagar och regler, bl a genom tillståndsgivning, tillsyn och inventeringar.

Sedan 2008 arbetar miljökontoret aktivt med en översyn/inventering av samtliga enskilda avloppsanläggningar i kommunen, vilka uppskattas till ca 1800. Idag regleras frågan om enskilda avloppslösningar via miljöbalken. Trots att kravet på rening funnits en längre tid, uppskattas att ca hälften av de enskilda avloppen i Trosa inte uppfyller lagkravet på längre gående rening än slamavskiljning.

Miljökontoret önskar hjälp med inventering i ett av kommunens fritidshusområden. Bebyggelsen i området är relativt tät och flertalet av de ca 150 fastigheterna har föråldrade avloppsanläggningar som behöver åtgärdas. Examensarbetaren kommer att med stöd av en miljöinspektör utföra inventering och kartläggning av samtliga fastigheter i området som har en enskild avloppsanläggning.

I inventeringsfasen kontrolleras samtliga anläggningar och utifrån resultatet klarläggs förutsättningarna för den framtida vatten- och avloppsförsörjningen. Inventering och insamlande av relevant information är grunden för den framtida utformningen av VA-lösningar för det aktuella området.

Uppgiften i detta examensarbete är att inventera samtliga avloppsanläggningar i området och utifrån resultatet arbeta fram ett förslag till vidare utredning av en eller flera konkreta lösningar av VA-frågan.

Examensarbetaren ska inneha körkort. Tjänstebil finns på arbetsplatsen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.