Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-15

Automatiserad kalibrering av fordons nivågivare i produktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Idag sker kalibrering av nivågivare för luftfjädrade fordon helt manuellt. Lastbilens höjd mäts in genom att en kloss med känd höjd placeras mellan ram och hjulaxel. Operatören sänker sedan fordonet till stopp och bekräftar därefter till kalibreringssystemet att känd höjd är inställd. Detta moment är tidskrävande och riskerar att bli en flaskhals vid en ökad produktionstakt.
Mål
Målet är att ta fram ett underlag till en utrustning som automatisk kan kalibrera lastbilar och eventuellt bussars nivågivare. Utrustningen ska klara av att helt automatiskt mäta höjden för varje lastbilsram, som har nivåreglering (är luftfjädrad), samt spara de inmätta värdena som parametrar i fordonets nivå-styrsystem.
Uppdragsbeskrivning
Att mäta in en höjd med god precision är idag ingen större svårighet. Det som är den stora utmaningen i detta arbete är att hitta en mätmetod som klarar av att automatisk mäta höjden för Scanias samtliga varianter av luftfjädrade fordon. För att klara både de utmaningar som finns gällande att ta fram mätmetoder i produktion samt programladdning av fordonets styrsystem beräknas arbetet omfatta två stycken10 p examensarbeten.

Examensarbetena omfattas av att:

- Ta fram underlag till hur ett mätsystem ska utformas för att klara av samtliga Scanias luftfjädrade fordon. I arbetet ingår även att bedöma vilken hårdvara som anses lämpligast, tex lasergivare eller annat lämpligt alternativ, samt att ta fram en prototyputrustning för verifiering. Här krävs samarbete med gruppen som utvecklar styrsystemen till luftfjädringen samt de som ansvarar för befintlig produktionsutrustning.
- Ta fram ett designförslag till hur mätsystemet bäst kan integreras med det befintliga transsportsystemet, dvs det system som stegar fram fordonen mellan monteringsstationerna. Här krävs en hel del samarbete med de grupper som ansvarar för befintlig produktionsutrustning.
- Ta fram förslag till hur mätdata bäst kan överföras från mätsystemet till fordonet. Här krävs en hel del samarbete med gruppen som jobbar med system för konfigurering av lastbilarna.

Examensarbetena kommer att kräva en god analysförmåga samt en hel del kontaktytor med både konstruktion och produktion vilket ger arbetet både djup och bredd.
Utbildning/linje/inriktning
Vi söker 2 stycken 10 poängs examensarbetare som läser till högskoleingenjör med inriktning mot automatiseringsmetoder i produktion. Ni bör även vara väl bekanta med något programmeringsspråk samt känna till en del gällande datorkommunikation. Det är även bra om ni har ett visst intresse för just automotiv industrin.

Start av examensarbetet bör ske så snart det är möjligt.
Kontaktpersoner och handledare
Ines Kasumovic, REVC 08-553 506 77, [email protected]
Daniel Aslan, REVC, 08-553 899 19, [email protected]
Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU85” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag
2010-02-01


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.