Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket ansvarar för utveckling och drift av nationella system inom biblioteksområdet. Under hösten 2006 kommer LIBRIS att starta ett stort utvecklingsarbete med en av de nationella söktjänsterna – LIBRIS webbsök. I anknytning till detta projekt ser vi gärna en examensarbetare inom datalogi eller MDI.

LIBRIS webbsök (http://websok.libris.kb.se/websearch/form) är en söktjänst som innehåller information om vilket material de svenska forsknings- och specialbiblioteken har. För närvarande finns mer än fem miljoner poster i databasen. Posterna utgörs av metadata (författare, titel etc.) över tryckta böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, musikalier, elektroniska resurser med mera. Ambitionen är också att utöka databasen med material som fulltext, ljud- och bildfiler.

Nedan följer några förslag på examensarbeten omfattande 20 poäng som vi skulle vilja få utförda under hösten 2006, dock finns antagligen endast resurser att genomföra ett av dem.

1. Karttjänst
Vid sökning efter exempelvis böcker ges i LIBRIS webbsök idag information om bokens placering i textformat. Detta examensarbete går ut på att undersöka hur denna information skulle kunna presenteras även visuellt i form av en karttjänst. Denna karttjänst skulle kunna presentera såväl bibliotekets placering som var boken står placerad på det aktuella biblioteket. Först och främst handlar det om att undersöka huruvida en sådan tjänst är intressant över huvud taget. Och senare hur en sådan tjänst kan utformas, både vad gäller teknik och presentation. Detta är alltså ett exjobb som rör sig i gränslandet mellan MDI och datalogi och kräver goda kunskaper inom båda fälten. Frågor att besvara i exjobbet är förslagsvis: Finns det färdiga verktyg att använda eller kräver tjänsten egen utveckling? Hur ska tjänsten integreras i övriga webbsök? Vilken information ska presenteras för användaren och hur?

2. Recensionstjänst
Det talas idag mycket om Web 2.0 och att göra användarna delaktiga i webbapplikationer. Detta examensarbete undersöker förutsättningarna för att koppla en recensionstjänst till LIBRIS webbsök. Denna skulle ge användarna möjlighet att lägga till egna recensioner av exempelvis böcker. Det handlar först om att undersöka huruvida det finns intresse för en sådan tjänst. Vidare handlar det om att undersöka hur en sådan tjänst bör utformas för att vara så användbar och intressant som möjligt för webbsöks användare. Frågor som rör användbarhet blir mer konkret hur recensionerna skulle kunna presenteras och hur gränssnittet för att lägga till recensioner kan se ut. Detta görs förslagsvis med hjälp av prototyper, fokusgrupper, intervjuer etc.

3. Författarbiografier
Detta examensarbete undersöker hur extern information skulle kunna kopplas till LIBRIS webbsök. Det skulle exempelvis kunna handla om att via Wikipedia koppla biografier till författare för att på så vis erbjuda mervärde åt användaren. Det handlar å ena sidan om att hitta sätt att automatiskt få fram relevant information från externa källor och å den andra att presentera detta på ett för användarna attraktivt sätt. Frågor i detta examensarbete skulle kunna röra huruvida det finns intresse för tjänsten, hur tjänsten ska utformas rent tekniskt, hur informationen ska presenteras i gränssnittet, vilken information som är intressant och relevant att presentera.

Rekommenderade förkunskaper:
• Goda kunskaper inom MDI, och mer specifikt erfarenhet av användarundersökningar och gränssnittsdesign
• Goda kunskaper i webbutveckling samt i Java eller liknande språk


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.