Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Miljöbedömningssystem,väg- och anläggningsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Miljöbedömning av material kan göras på många olika sätt och från flera olika perspektiv och värdegrunder allt i syfte att verka för en situation som är acceptabel för människa och miljö. Den idag kanske vanligaste miljöbedömningen i materialsammanhang är att titta på ett materials sammansättning och potential för emissioner. Vid platsspecifika miljöbedömningar är ofta fokus på att skydda skyddsobjekt som yt- och grundvatten mot emissioner. En miljöbedömning i en vidare mening kan innefatta avvägningar i ett funktionsperspektiv där också andra miljöaspekter som t ex resurshushållning ingår och jämförs med miljömål som värdegrund. I framtiden och i linje med lagstiftningen kommer miljöbedömningar att innefatta avvägningar på olika miljöbedömningsnivåer.

Syfte
Inom ramen för detta temaområde finns det många olika uppgifter i syfte att etablera ett gemensamt förhållningssätt till miljöbedömning av väg- och anläggningsmaterial.

Metod/genomförande
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Avgränsning kan t ex ske till visa typfall, ämnes- eller materialtyper, regioner eller avrinningsområden, nedan ges några korta exempel på projekt.

MGB (platsspecifika miljöbedömningar)
Yt- och grundvatten som skyddsobjekt vid miljöbedömningar
Ekotoxikologi i ett regionalt perspektiv, identifiering av kritiska ämnen i en region/avrinningsområde
Hantering av risker för emissioner från traditionella material

MSA/MKB (funktionsbedömningar)
Systematisk jämförelse av olika grundförstärkningsåtgärder, t ex lättfyllning vs kalk-cementpelare i ett projekt
Systematisk jämförelse av olika vägkonstruktioner i ett avgränsat område, t ex ett avrinningsområde
Underlag för materialförsörjningsplaner


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.