Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I Sverige finns i dag ca 200 kanske 300 objekt där sediment förorenats. Utöver dessa kommer ytterligare fler att identifierats i samband med sjöfartsverksamhet där stora mängder muddermassor måste hanteras i Sveriges alla hamnar. Möjligheterna till kvittblivning genom deponering på land eller till havs kommer att minska framgent. Att istället deponera dessa massor på land kommer att bli mycket kostsamt. Stabilisering och solidifiering av förorenade sediment är ett spännande exempel på ny teknik med stor potential då den är kostnadseffektiv och kan skapa exploateringsytor i vattennära och ofta eftertraktade områden och samtidigt skydda miljön.

Syfte
Inom ramen för denna rubrik finns det många olika uppgifter i syfte att utveckla kunskapen att hantera muddermassor och speciellt förorenade sådana. Arbeten inriktas primärt på åtgärder i syfte att kemiskt stabilisera och fysisk solidifiera.

Metod/genomförande
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Avgränsning kan t ex ske till visa typfall, ämnes- eller materialtyper, nedan ges några korta exempel på projekt.

• Källtermen till förorenade sediment och muddermassor
o Systemstudie av uppströms källor till förorenade sediment
• Stabiliserad jords miljögeotekniska egenskaper
o Inblandningsförsök för att solidifiera olika jordar, bestämning
av geotekniska egenskaper
o Inblandningsförsök för att kemiskt stabilisera olika jordar,
bestämning av miljötekniska egenskaper
o Gruppering av olika jordar och deras behov av bindemedel ur
tekniskt och miljömässigt perspektiv
o Kemisk beständighet för vissa typer av ämnen och jordmatriser
• Avvattning
o Sedimentationsförsök och avvattning av solidifierade
muddermassor
o Stabilisering av lösa massor på deponi
• Deponering till havs genom övertäckning av förorenade massor
o En internationell utblick
• Miljömässighet att stabilisera i jämförelse med att deponera till havs eller på land?
o Praktisk volymstudie av vad en deponering på land innebär
o Systemstudie av miljöpåverkan relaterat till miljömålen


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.