Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Flygaskor som konstruktionsmaterial

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyttjandet av biobränsle baserade flygaskor i mark- och anläggningsbyggande är under stadig utveckling. Det finns många olika potentiella applikationer där materialet kan bidra till förbättrade lösningar hos konstruktioner, som t ex bär, förstärkningslager, stabilisering av lösa jordar, fastläggning av föroreningar m m.

Syfte
Syftet med detta temaområde är att verka för en fortsatt utveckling av kunskap beträffande användningen i alla led råvaruproduktion, hantering, tillverkning av produkter, utförande samt kontroll och uppföljning.

Metod/genomförande
Arbetet genomförs i etapperna; Problemformulering och val av objekt, Inventering och teori, Analys och utvärdering, Slutsatser och diskussion. Beroende på aktuell uppgift utformas projektet från fall till fall. Avgränsning kan t ex ske till visa typiska applikationer, materialtyper eller ta sin utgångspunkt i nationella eller regionala perspektiv för miljöbedömningar. Nedan ges några korta exempel på projekt.


• Hur kan bränsle och förbränningsprocess utvecklas och materialet hanteras för att svara upp mot byggindustrins materialbehov och rutiner
• Bestämning av miljögeotekniska egenskaper och gruppering av hos askor efter deras tekniska egenskaper
• Uppföljning av drift- och underhållskostnader på vägar stabiliserade med flygaska – livscykelkostnad (LCC)
• Användning av flygaskor som bindemedel för stabilisering av jordar, rena och förorenade. Exempel på applikationer kan vara yt- och djupstabilisering t ex terrasstabilisering, masstabilisering och pelarstabilisering, stabilisering av obundna lager (ballast).
o Utredning av teknik och miljöaspekter, t ex
hållfasthetsutveckling, beständighet, tjälegenskaper, svällning
o Utredning avseende salter
• Kontroll och uppföljning av utförda objekt map miljögeotekniska egenskaper


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.