Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-28

Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Mötesplats Östersund mot Diskriminering är ett projekt som drivs i Röda Korsets regi i Östersund. Projektet finansieras av Integrationsverket. Syftet med projektet är att synliggöra diskriminering samt att ge rådgivning och juridisk hjälp till människor som upplevt sig diskriminerade. Synliggörandet av diskriminering sker genom att informera och utbilda i diskrimineringslagstiftningen, arrangera temadagar, skapa samarbeten, skriva debattartiklar och anordna andra möjliga arrangemang som hjälper till att öppna upp och skapa diskussion kring den diskriminering som sker i samhället. Regional avgränsning är Östersunds kommun.

Vad är det som möjliggör diskriminering?
För att få mer kunskap om den diskriminering som sker i Östersund och vilka strukturer som människor som utsätts för diskriminering stöter på söker vi nu efter en student som är intresserad av att göra sin C- eller D-uppsats inom ämnesområdet. Vi tror att det är viktigt att den student som utför uppdraget har ett intresse för diskriminering - och mångfaldsfrågor.

Syftet med undersökningen
Syftet med undersökningen från projektets sida är att få mer kunskap och information om hur diskrimineringen inom Östersunds kommun ser ut och vilka strukturer som ligger till grund för detta. Den kunskap som inhämtas genom studien kommer att användas i utbildningsmaterial och för opinionsbildning i frågan för projektets räkning.

Metoder
Att rikta in sig på att få en generell bild av hur diskrimineringen ser ut i Östersund med hjälp av en enkät från SCB kräver stora ekonomiska resurser, ekonomiska resurser som inte finns tillgängliga i dagsläget. För att kunna få en övergripande bild av hur situationen ser ut i Östersund är istället önskemålet att djupintervjuer ska användas. Som komplettering ska enkätundersökningar skickas ut till organisationer och föreningar som är aktuella för ämnesområdet.

Antalet djupintervjuer beror på uppsatsens upplägg men ett minimum för att kunna utläsa någonting av dessa är 15 stycken. Dessa 15 intervjuade ska företräda samtliga ”grupper” som riskerar att bli utsatta för diskriminering, det vill säga utifrån kön, funktionshinder, etnicitet och religiös tillhörighet samt sexuell läggning. Vilka organisationer och föreningar som väljs ut ska diskuteras i samråd med projektledaren för Mötesplats Östersund mot Diskriminering.

Den enkät som ska vara ett lämpligt komplement till den kvalitativa metoden föreslås skickas ut till medlemmar i föreningarna och organisationerna. Det kvantitativa underlaget kommer därmed inte kunna stå för ett sanningsenligt statistiskt underlag däremot kan det användas som stöd för de uppgifter som har fåtts genom de intervjuer som genomförs.

Kontakt med uppdragsgivaren
Det är av största vikt att uppsatsen bli avklarad inom rimlig tid. Mötesplats Östersund mot Diskriminering kommer att erbjuda stöd och rådgivning under arbetets gång och önskar att studenten är intresserad av att rapportera och ha återkommande kontakt under studiens genomförande.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.