Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Simulering av Brand i Kompositer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inledning
SICOMP har ett samarbete med University of Newcastle och SP i brandfrågor för kompositkonstruktioner. SP har flera dataprogram för avancerade brandsimuleringar. Newcastle har tagit fram två nya dataprogram (COM FIRE och CSP FIRE) för specifik simulering av brand i plana kompositpaneler. SICOMP har erhållit källkoderna samt en mängd teknisk information (input-filer, manual, rapporter, etc.) om dessa två program. SICOMP har använt tidigare programversioner i ett projekt, med gott resultat.

Beskrivning
COM FIRE och CSP FIRE simulerar brand i plana komposit- respektive sandwich laminat med givna temperaturrandvillkor. Experimentellt så motsvarar beräkningarna ett brandprov i en konkalorimeter. I det tidigare nämnda projektet så jämfördes COM FIRE med mätvärden från konkalorimeter brandprov. Mätningen är exaktare. Datasimuleringar har dock flera fördelar jämfört med att bara brandprova:

- Simuleringarna ger en ökad förståelse för hur brand i komposit fungerar samt vilka material- och konstruktionsparametrar som är viktiga.
- Vissa materialkandidater kan sorteras bort mha beräkningar, vilket minskar den verifierande brandprovningen.
- Beräkningstiden inklusive att ta hand om utdata är cirka en halvtimme. Totaltiden för ett konkalorimeter brandprov är 1-2 dagar, förutom jobbet med att ta fram provobjektet. För parameterstudier (tjocklekar, fiberhalt, fibertyp, hartstyp, kärnmaterial, temperaturrandvillkor (brandfall), starttemperatur, etc.) så är beräkningar kostnadseffektivare.

Dock så ska man komma ihåg att brandteknik är väldigt komplicerat. Både (COM FIRE, CSP FIRE) och konkalorimeter brandprov visar på viktiga delar av brandbeteendet, men ger inte exakta svar för alla tänkbara brandscenarior. Beräkningar är dock ett effektivt sätt för att greppa brandproblematiken i kompositer, speciellt eftersom de ger vägledning om hur länge panelerna bibehåller en minimum hållfasthet under brand. Hållfastheten i laminat styrs av lokal temperatur jämfört med glasbildningstemperaturen samt hartsets degradering (massförlust). Brandprovning ger inte samma typ av information om degraderingen av hållfastheten under brand.

Teknisk beskrivning
Arbetet innebär att teoretiska simuleringar genomförs parallellt med att uppmätta data analyseras. Följande tre delar ingår i arbetet:
1. Testkörningar av de två mjukvarorna COMFIRE och CSPFIRE
2. Simuleringar jämförs med uppmätta data
3. Parameterstudie

Detta studentprojekt utförs som en aktivitet inom det svenska fartygsforskningsprojektet LÄSS, se www.lass.nu.










  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.